• BIST 1.191
 • Altın 487,026
 • Dolar 7,9427
 • Euro 9,4068
 • İstanbul 19 °C
 • Ankara 16 °C
 • KPSS Türkiye 5. sinden KPSS Tüyoları
 • KPSS Beşincisinden Başarılı olmak için KPSS Tüyoları
 • Youtube Kanalına Abone Ol Sürpriz Hediyeler Kazan
 • KPSS Türkiye 5. sinden KPSS Tüyoları
 • KPSS Beşincisinden Başarılı olmak için KPSS Tüyoları
 • Youtube Kanalına Abone Ol Sürpriz Hediyeler Kazan

KPSS En Az 60 Puan İle Muvazzaf Subay Alımı 2020

KPSS En Az 60 Puan İle Muvazzaf Subay Alımı 2020
KPSS En Az 60 Puan İle Muvazzaf Subay Alımı 2020

Başvuru, sınav ve sınav sonrası işlemlere ait kurallar bu kılavuzda açıklanmıştır.
2. Alım süresince her türlü duyuru https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden
yapılacaktır.
3. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayın tarihinden sonra Milli Savunma Bakanlığı
tarafından gerekli görüldüğünde değiştirilebilir.
4. İnternet sitesinden yapılan duyurular tebligat niteliği taşımakta olup, adayların adreslerine
ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
5. Yapılacak seçim aşamalarında başarılı olarak yerleştirme/sınıflandırması yapılan ve askeri
eğitimlere tefrik edilen adayların askeri eğitim başlangıç tarihi itibariyle devam etmekte olan
doktora, yüksek lisans, kurs, eğitim, sınav vb. faaliyet/işlemleri nedeniyle yapacakları erteleme
ve geç katılma taleplerinin eğitimin devamlılığı açısından kabul edilmeme durumuna karşılık,
eğitimlere tefrik edilecek adayların söz konusu işlem/faaliyetlerini askeri eğitim öncesinde
düzenlemesi faydalı olacaktır.
6. Bu kılavuz, sadece içeriğinde belirtilen statü ve sınıflardaki personel temini faaliyetleri için
geçerlidir.
-5-
1. MUVAZZAF SUBAYLIK HAKKINDA BİLGİ
a. Bu başvuru kılavuzunun ilgili bölümlerinde; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına
(yer sınıflarına) muvazzaf subay olarak istihdam edilmek üzere kimlerin başvuru yapabilecekleri,
başvuruların nasıl ve nereye yapılacağı, seçim aşamaları, değerlendirme esasları ile muvazzaf
subaylığa ilişkin genel bilgiler yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinde ihtiyaç duyulan
kontenjanlar doğrultusunda muvazzaf subay olarak yer almak istiyorsanız, bu kılavuzdaki bilgileri
dikkatle okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz.
b. Muvazzaf Subay, 926 sayılı TSK Personel Kanunu kapsamında, en az dört yıl süreli fakülte
veya yüksekokulları bitiren ve kılavuzun müteakip bölümlerinde açıklanan şartları sağlayan kadın
veya erkeklerden istihdam edilen subaylardır.
c. Muvazzaf subay adaylarından, tüm seçim aşamalarını geçmelerini müteakip, başarı
sıralaması ve yapılacak tercihler esasına göre kontenjana girenler “Subay Temel Askerlik ve
Subaylık Anlayışı Kazandırma (SUTASAK) Eğitimi”ne tabi tutulacaktır. Eğitimi başarıyla
tamamlayanlar, “Teğmen” rütbesiyle istihdam edildikleri sınıfıyla ilgili kursa gönderileceklerdir. Söz
konusu kursu başarı ile bitirenler yerleştirildikleri Kuvvet Komutanlığında uygun kadrolara atanarak
göreve başlayacaklardır.
ç. Özlük ve Mali Haklar
(1) Özlük Hakları:
(a) Rütbe Bekleme Süreleri:
926 sayılı TSK Personel Kanunu’nda muvazzaf subaylar için belirlenen rütbe
bekleme süreleri, dış kaynaktan muvazzaf subaylığa alınanlar için de uygulanır.
(b) Atama ve Yer Değiştirme:
Dış kaynaktan muvazzaf subaylığa alınanların kıta, karargâh ve kurumlara
atanmalarında TSK Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(c) Sağlık:
Dış kaynaktan muvazzaf subaylığa alınanların ve bunların bakmakla yükümlü
oldukları kimselerin sağlık işlemlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve
Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu
hükümleri uygulanır.
(ç) İzin İşlemleri:
(I) Temin edilen muvazzaf subay adayları “Subay Temel Askerlik ve Subaylık
Nosyonu Kazandırma Eğitimi” süresince, TSK Sınıf Okulları Yönetmeliği hükümlerine tabidirler.
(II) Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi dışında;
muvazzaf subaylığa alınanların izin işlemleri, 926 sayılı TSK Personel Kanunu ve 211 sayılı TSK İç
Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği ile TSK İzin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
-6-
(d) Konuttan Faydalanma:
Kuvvet Komutanlığı tahsis yetkisindeki konutlardan MSY 319-2 (B) TSK Konut
Yönergesi esaslarına uygun şekilde istifade ederler.
(2) Malî Hakları:
(a) 926 sayılı TSK Personel Kanunu’nda emsali rütbe ve derecedeki muvazzaf subaylar
hakkında uygulanan aylık, tazminat, yan ödeme ve diğer mali ve sosyal haklardan istifade ederler.
(b) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile
İlişkileri:
(I) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile
ilişkilendirilirler ve bu Kanun’un subaylara tanıdığı bütün haklardan aynen faydalanırlar.
(II) 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu çerçevesinde OYAK
Kurumunun daimi üyesidirler.
d. Diğer Hususlar:
(1) Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 926 sayılı TSK Personel Kanunu
ve 12 Mart 1997 gün ve 22931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar
dâhilinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından uygun görülmeyenler ile çeşitli nedenlerle Türk
vatandaşlığını kaybedenler veya Türk vatandaşlığından çıkartılanlar TSK’dan istifa etmiş sayılır.
(2) 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu'nun 43'üncü maddesine göre; "Türk Silahlı
Kuvvetleri mensupları siyasi faaliyette bulunamaz. Bundan ötürü Silahlı Kuvvetler mensuplarının
siyasi parti veya derneklere girmeleri, bunların siyasi faaliyetleri ile münasebette bulunmaları her
türlü siyasi gösteri, toplantı işlerine karışmaları ve bu maksatla nutuk ve beyanat vermeleri ve yazı
yazmaları yasaktır." Ayrıca 6413 sayılı TSK Disiplin Kanunu’nun 20’nci maddesine göre; siyasi
partilere girmek, ideolojik veya siyasi faaliyetlere karışmak, ideolojik veya siyasi amaçlarla disiplini
bozucu tavır ve davranışlarda bulunmak Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren
disiplinsizliklerdir. Bu nedenle başvuruda bulunacak adaylardan, yerleştirildikleri Kuvvet
Komutanlığına kesin kayıt öncesinde varsa siyasi parti ve/veya dernek üyeliklerini sonlandırmaları
talep edilecektir.
(3) MY 114-1 C Silahlı Kuvvetler İstihbarata Karşı Koyma, Koruyucu Güvenlik ve İşbirliği
Yönergesi 8'inci Bölüm 11'inci madde (ğ) bendinde; "TSK bünyesindeki personelden (subay,
astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş sivil memur ve işçi) çifte vatandaşlığa sahip olduğu tespit
edilenlerin sıralı amirlerince vukuatlı nüfus kayıt örneği istenir. Söz konusu personel, yabancı ülke
uyruğundan çıkması ve sadece T.C. vatandaşlığını seçmesi konusunda yazılı olarak ikaz edilerek,
konu ile ilgili adlî ve idarî işlemleri tamamlaması için kendisine bir süre tanınır. Personelin gerekli
işlemleri başlatıp başlatmadığı takip edilerek sonucu ilgili Kuvvet İsth.Bşk.lığına bildirilir. Yapılan
ikazlara rağmen çifte vatandaşlık durumunu devam ettirmekte ısrar eden personel hakkında gerekli
yasal işlem başlatılır." düzenlemesi mevcuttur. Herhangi bir nedenle, yerleştirildikleri Kuvvet
Komutanlığına kesin kayıt öncesinde sahip olduğu yabancı ülke uyruğundan çıkmayan ve sadece T.C.
vatandaşlığını seçmeyen adaylar, haklarında yukarıda ifade edilen Yönerge hükmünün
uygulanmasını kabul etmiş sayılacaktır.
2. BAŞVURU
-7-
a. Muvazzaf Subaylığa Kimler Başvurabilir?
Türk Silahlı Kuvvetlerine, muvazzaf subay olarak istihdam edilmek üzere,
TABLO-1’de gösterilen kaynak okullarına göre mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları
kapsamında personel temin edilecektir. Bu başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları
taşıyan kadın ve erkek adaylardan;
(1) 01 Ocak 2019 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;
(a) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1992 ve
daha sonraki doğumlular),
(b) Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmayanlar
(01 Ocak 1987 ve daha sonraki doğumlular),
(c) Uzmanlık eğitimini tamamlamış tabiplerden 35 yaşından büyük olmayanlar (01
Ocak 1984 ve daha sonraki doğumlular),
(2) Yurt içinde en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların TABLO-1’de
gösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar (eş değer programlar dikkate
alınmayacaktır),
(3) Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlardan, mezun oldukları programın TABLO1’de gösterilen kaynak okul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış
(belge ile) olanlar, (bu durumda olan adaylar, başvuru ekranından “Eğitim Bilgileri” başlığının
altında bulunan ‘Eğitim Bilgisi Ekle’ butonuna tıklayarak açılan penceredeki bilgileri girecek,
daha sonra ‘Ekle’ düğmesine tıklayarak girdiği bilgileri kaydedecek, müteakiben “Eğitim
Bilgileri” alanında bulunan ‘Diploma/Denklik Bel.Yükle’ butonuna tıklayarak, önceden
taratılmış denklik belgesini sisteme yükleyecektir, söz konusu belgeyi sisteme yüklemeyen
adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)
(4) 2018 veya 2019 yılları Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda, KPSSP3 Lisans Puanı
en az 60 olanlar, (her iki yılda da sınava katılmış olanların en yüksek puanı esas alınacak, 2017 yılı
ve öncesi KPSS puanı kabul edilmeyecektir)
(5) Pratisyen Tabip, Diş Hekimi, Eczacı ve Bando sınıflarına müracaat edecek adaylar için
KPSS şartı aranmayacak, bu adaylardan MSB.lığınca yapılacak/yaptırılacak genel kültür sınavından
en az 50 puan alanlar değerlendirmeye alınacaktır. Bu maksatla Pratisyen Tabip, Diş Hekimi, Eczacı
ve Bando sınıflarına müracaat edecek adaylar, ikinci seçim aşamasından önce Genel Kültür Sınavına
tabi tutulacak, bu sınavda başarılı olmaları durumunda ikinci seçim aşamasına katılmak üzere çağrı
yapılacaktır.
(6) Yabancı Dil Öğretmenliklerine müracaat edecek adaylar için (İngilizce ve Almanca
öğretmenlikleri hariç); KPSS P3’den en az 60 alanlar ve ilave olarak, ÖSYM tarafından yapılan son
iki yıl içerisindeki (2018-2019) ilgili yabancı dil sınavından (YDS/E-YDS) en az 60 not almış
olanlar,
(7) İngilizce Öğretmenliği için KPSSP3’den en az 60 alanlar (ayrıca KPSS P121 Lisans
puanı en az 70 olanlar), Beden Eğitimi Öğretmenliği için KPSSP3’den en az 60 alanlar (ayrıca
KPSS P10 Lisans puanı en az 60 olanlar), Almanca Öğretmenliği KPSS P3’den en az 60 alanlar
(ayrıca KPSS P120 Lisans puanı en az 70 olanlar), (Adaylara Çağrı kriteri olarak KPSS P3
puanı esas alınacak olup, adayların KPSS P121/P120/P10 puanları ise evrak kontrol aşamasında
kontrol edilecektir.) 
-8-
(8) Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş
olanlar,
(9) Askerlik hizmeti devam etmekte olan Yedek Subay/Yedek Astsubay, erbaş ve erler,
(10)Askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında “Yedek Subay/Yedek Astsubay olamaz”
kararı olanlar başvuramazlar.),
(11)Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmet sorumluluğu olmayan ve
kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt edenler
başvurabilecektir.
b. Adaylarda Aranacak Nitelikler Nelerdir?
(1) Genel Başvuru Şartları:
(a) Muvazzaf subay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu 14’üncü ve 14/A
maddesi ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve
Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik 25/a ve 25/b maddelerinde düzenlenmiş olan,
(I) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
(II) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para
cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa
bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
(III) Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,
(IV) Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,
(V) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,
(VI) Herhangi bir kadın/erkek ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,
(VII) Hakkında Yedek Subay/Yedek Astsubay olamaz kararı bulunmamak.
(b) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş,
kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış,
bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
(c) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da
terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak.
(ç) 926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci
Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait
Yönetmelik’teki diğer şartlara sahip olmak.
(2) Sağlık ile İlgili Şartlar:
(a) Sınav aşamalarında başarılı olan tüm adaylar, 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde” belirtilen, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş
olan Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarına sevk edilecektir. Bu
kapsamda adaylar; 
-9-
(I) Muharip Sınıflar için; “EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre
Değerlendirme Çizelgesi (1) No’lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Subay Olur”,
(II) Yardımcı Sınıflar için; “EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre
Değerlendirme Çizelgesi (2) No’lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Subay Olur”,
kararlı sağlık kurulu raporu almak üzere sevk edilecek, ayrıca ilave olarak Dz.K.K.lığı Deniz
Piyade Sınıfı adaylardan “Komando olur, Paraşütle atlar” kararlı sağlık kurulu raporu talep
edilecektir.
(b) Sağlık Kurulu raporu için başvuran adaylar; sevk edildikleri hastanede bulunan sağlık
bilgi sonuçlarının sınav merkezince görülebileceğini kabul etmiş sayılacak, istenen sağlık kurulu
raporunu alamayan adaylar seçim aşamalarından elenecektir. Bu kapsamda;
(I) En son adayın hastaneye sevk tarihinden itibaren sağlık raporu işlemleri en geç 45
gün içinde (adayın sağlık raporuna itiraz ederek hakem hastaneye gitmesi üzerine geçen süreler dahil)
tamamlanacak, bu tarihten sonra MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına gönderilen sağlık raporlarına işlem
yapılmayacak ve raporu ulaşmayan, geç ulaşan, hatalı rapor düzenlenen adayların adaylıkları
sonlandırılacaktır. Belirtilen aksaklıkların takibi ve sorunun ilgili hastaneye başvurarak giderilmesi
adayın kendi sorumluluğundadır.
(II) Hastaneler tarafından düzenlenen “Ön Bildirim Belgesi/Raporu” ve “Sağlık Kurulu
Kararı Bildirim Belgesi” geçerli kabul edilmeyecek,
(III)Hastaneler tarafından sağlık kurulu raporlarının uygun/hatasız şekilde
düzenlenmemesinden, MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığına zamanında ulaştırılmamasından ve
posta kanalıyla gönderimlerde yaşanması muhtemel gecikmelerden Millî Savunma Bakanlığı
sorumlu olmayacaktır.
(3) Özel Şartlar:
(a) 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde” belirtilen boy ve kilo
sınırlarında olmak, (boy ve kilo oranlarını gösteren nomogram TABLO-2’dedir.)
(b) TABLO-3’te belirtilen branşlarda fiziki yeterlilik testi ile mülakatta başarılı olmak,
(c) Daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman
jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli er olarak görevliyken ilişiği kesilmemiş veya çıkarılmamış
olmak,
(ç) Halihazırda subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman erbaş veya sözleşmeli er
eğitiminde olan adaylardan nasbedilmemiş, sözleşme yapmamış veya yemin etmemiş olmak,
(d) Bando, Pratisyen Tabip, Diş Tabibi, Eczacı sınıflarına başvuracak adaylar için KPSS
şartı aranmaksızın MSB’lığınca yapılacak Genel Kültür Sınavında başarılı olmak,
(e) Bando sınıfına başvuracaklar için KPSS şartı aranmaksızın MSB.lığınca yapılacak
Genel Kültür Sınavı ile Hv.K.K. Bando ve Merasim K.lığı (Kirazlıdere/Ankara) icra edilecek Müzik
Yeterlilik ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (TABLO-4) başarılı olmak,
-10-
(f) Yedek Subay/Yedek Astsubaylar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç
sicil amirinden, örneği TABLO-5’de bulunan “Muvazzaf Subay Olur” nitelik belgesini almış olmak,
(g) Halen askerlik hizmetini 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında erbaş ve er
olarak yapanlar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO6’da bulunan “Muvazzaf Subay Olur” nitelik belgesini almış olmak,
(ğ) Silahlı Kuvvetlerde sivil memur ve işçi olarak görev yaparken başvuran adaylar için
üç sicil amirinden TABLO-7’de bulunan “uygun onaylı” nitelik belgesi almak,
(h) Kontrol İhbar sınıfı subay adayları için Psikomotor Testinde ve Türkçe ve İngilizce
Okuma Testinde başarılı olmak,
(ı) Harita Mühendisi sınıfı subay adayları için yapılacak Üç Boyutlu Görüş Testinde
başarılı olmak.
c. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?
(1) Adaylar ön başvurularını 07 Ekim 2019 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar,
https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak çevrimiçi
(online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta kanalı ile, dilekçe ile veya diğer şekillerde yapılacak
başvurular kabul edilmeyecektir.
(2) Adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girdikten sonra E-devlet şifresi ile
başvuru ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazı ile ilerleyerek tüm adımları tamamladıktan
sonra Tercih Yap ekranına yönlendirilecek buradan ilgili Alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Tercih
işlemini tamamladıktan sonra “Tercihlerimi Göster” butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol
edecektir. Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup ayrıca bir
kaydetme işlemi yapmayacaktır. Adayların TC Kimlik Numaraları Aday Numarası olarak
kullanılacaktır. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası
kullanılacaktır.
(3) Adaylar bilgilerini ve tercihlerini müracaat tarihinin bitimine kadar güncelleyebilecek,
07 Ekim 2019 saat 23:59’dan sonra sistem üzerinden yapılacak güncellemeler kabul edilmeyecek,
bu tarih ve saatten sonra adaylar tarafından yalnızca iletişim bilgileri, MSB
Per.Tem.D.Bşk.lığına gönderecekleri ıslak imzalı dilekçe ile güncellenebilecektir.
(4) Adaylar;
(a) Mezun oldukları kaynak okul programına uygun olmak şartıyla istedikleri kadar
Kuvvet ve sınıf/branşı sıralı (öncelikli) olarak tercih edecek,
(b) Kuvvet Komutanlığı tercihleri, sadece seçim aşamalarına katılacak adaylara
yapılacak çağrıya esas olmak üzere sıralı (öncelikli) olacak, tüm seçim aşamalarından başarılı
olan adayların yerleştirilmesinde dikkate alınmayacak, yerleştirme işlemi için Kuvvet K.lığı
içerisindeki sınıf/branş önceliği dikkate alınacak,
(c) Sınav aşamalarından başarı ile geçen adayın yerleştirme işlemleri; aday, tercih ettiği
tüm Kuvvet Komutanlıkları için sınıflandırmaya tabi tutulacak şekilde yapılacak, her aday kayıt hakkı
kazandığı Kuvvet Komutanlıklarından istediğine kayıt yaptırabilecektir.
(5) Sınav aşamalarını müteakip sağlık raporu kriterleri Muharip veya Yardımcı sınıflar için
farklı olacağından, tercihler yapılırken azami dikkatli davranılması ve hem muharip hem de 
-11-
yardımcı sınıf tercihi yapmaları adayın lehine olacaktır. (Örneğin sadece yardımcı sınıflar için
astsubay olur kararlı sağlık raporu olan adayların muharip sınıflar için yapmış oldukları tercihler
dikkate alınmayacaktır) Başvuru aşamasında yapılan tercihler daha sonra değiştirilemeyecek, tercih
değiştirme ve/veya güncelleme talepleri dikkate alınmayacaktır.
(6) Başvurusu kabul edilen adaylara MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında
(Mamak/Ankara) uygulanacak fiziki yeterlilik testi ve mülakat tarihleri
https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara
posta ile tebligat yapılmayacaktır.
(7) Asıl başvurular; başvurusu kabul edilen adayların evrak kontrol aşamasına gelmeleri
ile yapılmış sayılacaktır.
(8) 2018 ve 2019 yılı KPSS’ye katılmış olanların KPSS P3 puanı ön başvuru
aşamasında görüntülenecek, bu iki sınavdan alınmış en yüksek puan değerlendirmeye
alınacaktır. 2017 yılı ve öncesi KPSS puanları kabul edilmeyecektir

ilan kılavuzu için tıklayınız

Bu haber toplam 4812 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.