• BIST 3.020,01
 • Altın 1021.252
 • Dolar 18.0325
 • Euro 18.2058
 • İstanbul 27 °C
 • Ankara 30 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

KPSS 55 ve 60 Puanlı Kadrolu Kamu Personeli Alımı

KPSS 55 ve 60 Puanlı Kadrolu Kamu Personeli Alımı
KPSS 55 ve 60 Puanlı Kadrolu Kamu Personeli Alımı

Evreşe Belediyesi için KPSS 55 ve 60 puan ile önlisans ve lisans mezunları arasından VHKİ ve Memur alımı yapılmakta,

Senir Belediye Başkanlığı bünyesinde Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere İtfaiye eri ve Zabıta memuru alımı yapılacak 

iki belediyenin ilanlarını alt alta haberimize ekledik

EVREŞE BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR
ALIM İLANI
Evreşe Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılıDevlet MemurlarıKanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk
Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü,
KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadr oya açıktan atama yoluyla Memu r alınacaktır.
Sıra
No
Kadro Unvanı Sınıfı
Kadro
Derecesi
Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS Türü KPSS Puanı
1
Veri
Hazırlama
ve Kontrol
İşletmeni
G
İH
9 1
Ekonomi, İktisat, İşletme,
Maliye veya
Muhasebe Lisans
programlarının birinden
mezun olmak.
* M.E.B .’den
onaylı Bilgisayar
İşletmeni Sertifikası sahibi
olmak veya mezun olduğu
okulda bilgisayar dersi
gördüğünü belgelemek.
Kadın/Erkek KPSSP3
2018
KPSS’den
en az 5 5
Puan
almış
olmak
2 M emu r GİH 9 1
Ekonomi, İktisat, K amu Yönetimi
Lisans Programlarının birinden mezun
olmak.
* M.E.B .’den
onaylı Bilgisayar
İşletmeni Sertifikası sahibi
olmak veya mezun olduğu
okulda bilgisayar dersi
gördüğünü belgelemek .
Kadın/Erkek KPSSP3
2018
KPSS’den
en az 60
Puan
almış
olmak
3 M emu r GİH 10 1
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı,
Yerel Yönetimler, İşletme Yönetimi,
Muhasebe ve Vergi UygulamalarıÖn
Lisans Programlarından mezun olmak .
Kadın/Erkek KPSSP93
2018
KPSS’den
en az 6 0
Puan
almış
olmak
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1.BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen Memu r kadrosuna atanmak için başvuracak adayların 657 sayılıDevlet MemurlarıKanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında
belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
• Türk vatandaşı olmak.
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya
daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak.
• Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da
askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
• İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
• Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe . (Her Aday Eğitim durumuna göre sadece bir kadroya müracaat edebilir.)
• Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.
2.BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a . İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Kamu Personel Seçme
Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karsısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b . Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak .
c . 1 (Bir) ve 2 (İki) sıra numaralıVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Memur ilan alımı için M.E.B .’denOnaylıBilgisayar İşletmeni
SertifikasıSahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi,
d . Yaptırılacak güvelik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.
3.BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
• İş Talep Formu Kurumumuzdan ya da www.evrese.bel .tr adresinden temin edilecektir.
• Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
• Diploma veya Mezuniyet Belgesi aslı veya Noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce
onaylanabilir.)
• YabancıOkul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya Noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi
Belediyemizce onaylanabilir.)
• KPSS Sonuç BelgesininÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
• 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
• 1 (Bir) sıra numaralıVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve 2 (İki) sıra numaralıMemur kadrosu için başvuracak adaylar için
M.E.B .' denOnaylıBilgisayar İşletmeni Sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi,
• Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe ,
4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİVE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
• Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, 0 4 .03.2019 -08 .03.2019 Cuma günü saat 17.00’ ye kadar (mesai günlerinde sa at
08 :00-17:00 arasında), müracaatlarını yapabilirler . Evreşe Belediyesi adresindeki Evreşe Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Evrak
Kayıt bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir,
• Başvurular şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılacaktır .
• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye
alınmayacaktır.
• Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır .
5.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:
• Belediye T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre
sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava
çağrılacaktır,
• Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır,
• Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS pua nları ile sınav yeri ve zamanı 1 5 .03.2019 tarihinde belediyemiz
www.evrese .bel .tr adresinden ilan edilecektir,
• Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin
bulunduğu "Sınav Giriş Belgesi" gönderilecektir, bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
• Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
6.SINAVIN YERİ, ZAMANIVE KONULARI:
Evreşe B elediyesi Meclis Salonunda; Me mu r alımı için 20 .03.2019 Çarşamba günü saat 10:00da başlamak üzere sözlü sınav
yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir.
Sınav Konuları:
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
• 657 SayılıDevlet MemurlarıKanunu
• Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
7.SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:
Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılıDevlet MemurlarıKanunu, Mahalli
İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15'er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde
ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen
puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav
puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.
Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından
başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek
aday listeleri belediyenin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı
takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları
geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu
kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir.
İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlanOlunur

----------------DİĞER İLAN

ISPARTA İLİ KEÇİBORLU İLÇESİ SENİR BELEDİYESİNE İLK DEFA
ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
Isparta İli Keçiborlu İlçesi Senir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve
Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri,
KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan
atama yoluyla memur alınacaktır.
Sıra
No
Alınacak
Kadro
Unvanı Sınıfı
Kadro
Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti
KPSS
Türü
KPSS
Puanı
1 İtfaiye Eri G.İ.H. 9 1
Lisans düzeyinde eğitim
veren fakültelerin
herhangi birinden
mezun olmak.
En az B Sınıfı sürücü
belgesi sahibi olması.
Erkek/
Kadın
KPSSP93
En az
60
Puan
3
Zabıta
 Memuru
G.İ.H. 9 1
Lisans düzeyinde eğitim
veren fakültelerin
herhangi birinden
mezun olmak.
En az B Sınıfı sürücü
belgesi sahibi olması.
Erkek/
Kadın
KPSSP93
En az
60
Puan
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: Senir Belediyesinin boş itfaiye eri ve zabıta
memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen memur kadrolarına atanmak için
başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında
belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
• Türk vatandaşı olmak.
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 
• Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış
yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak.
• İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
• Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca
bulunmamak.
2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a. İlan edilen itfaiye eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle
öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSSP3 Kamu Personel Seçme
Sınavlarına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, zabıta memuru kadro unvanı
için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili
olarak 2018 yılı KPSSP3 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSSP3
puanını almış olmak.
b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra
Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A
maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi
için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az
1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile
kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını
doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
d. İtfaiye eri kadrolarına atanacaklar için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve
yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.
e. İtfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına atanacaklar için itfaiye ve zabıta teşkilatının
ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
hükümlerince verilen sürücü belgesine sahip olmak.
3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
• İş Talep Formu Kurumumuzdan veya belediye internet adresinden temin edilecektir.
• Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
• Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
• Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
• KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
• Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
• 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
• En az B sınıfı sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
• Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, 12/03/2019’ dan 19/03/2019 Salı günü saat 17.00’
ye kadar (mesai günlerinde saat 09:00-17:00 arasında), müracaatlarını yapabilirler
• Başvuru belgelerini Senir Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri
gerekmektedir,
• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,
belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI:
• T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş
kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır,
• Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır,
• Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı
20/03/2019 tarihinde belediyemiz www.senir.bel.tr internet adresinde ve ilan panosunda ilan
edilecektir,
• Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve adayların
kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu ‘’Sınav Giriş Belgesi’’ gönderilecektir,
• Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Senir Meclis Salonunda; itfaiye eri için 22/03/2019 Günü saat 09:00 da, zabıta memuru
için 22.03.2019 Cuma Günü saat:13.00 da başlamak üzere sözlü sınav yapılacaktır. Ayrıca itfaiye
eri için 22.03.2018 Cuma Günü saat 15:00 da başlamak üzere uygulama sınavı yapılacaktır.
Sözlü sınavlar ve uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam
edilecektir. Belediye, başvuruları KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı
adaydan başlamak üzere, atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava
çağrılacaktır.
Sınav Konuları:
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
• Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
• İtfaiye eri sınavı; sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.
• Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç
kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır. 
7. SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ:
Zabıta memuru sınavında Değerlendirme;
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro
unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere
toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince
verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı
puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması
alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.
İtfaiye eri sınavında değerlendirme;
• Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er
puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
• Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
• Sınavda değerlendirme; sınavın sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı
alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa
geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
• Adayların atamaya esas başarı puanı, belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS
puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve belediyenin internet adresinde ilan
edilir.
Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar
asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri
belediyenin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat
yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi
gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

KAMUDANKARİYER.COM ÖZEL HABER

İŞ İLANLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN HEMEN ANDROİD UYGULAMAMIZI İNDİREBİLİRSİNİZ

TÜM PERSONEL - MEMUR- KPSS İLANLARI CEBİNE ÜCRETSİZ GELSİN HİÇBİR İLANI KAÇIRMA TIKLA

KPSS VE PERSONEL-İŞÇİ- MEMUR ALIMLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN RESMİ FACEBOOK SAYFAMIZA TIKLA BEĞEN

FACEBOOK MEMUR PERSONEL ALIMLARI GRUBUNA ÜYE OLMAK İÇİN TIKLA

Bu haber toplam 1545 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.