• BIST 2.014,21
 • Altın 780.81494
 • Dolar 13.3218
 • Euro 15.0909
 • İstanbul 7 °C
 • Ankara -5 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Konya Teknik Üniversitesi 12 bin tl maaşlı personel alacak

Konya Teknik Üniversitesi 12 bin tl maaşlı personel alacak
Konya Teknik Üniversitesi 12 bin tl maaşlı personel alacak

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI
Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere 31/12/2008 tarih ve 27097
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde
Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8 inci maddesi
uyarınca, sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 2 (iki) sözleşmeli bilişim personeli
alınacaktır.
2017 veya 2018 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanının
%70’i (yüzde yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
(YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30’unun (yüzde otuz)
toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak sözleşmeli bilişim
personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday, Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü/uygulamalı
sınava çağrılacaktır. KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş),
yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak
değerlendirilecektir. Yapılacak olan sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli
bilişim personeli istihdam edilecektir.
1. BAŞVURU ŞARTLARI
A. GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz olmak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak,
d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli
ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en
az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki
tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı
Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi
sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek
suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate
alınır),
e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi
olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek (belge
olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript
belgesi, mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı
yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim
kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir),
f) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim
Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen hükümleri
kabul etmek,
g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik
hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
B. ÖZEL ŞARTLAR
YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (Tam zamanlı, 2 Kişi, 2 Katına Kadar)
Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 2 (iki) kişi sözleşmeli bilişim
personeli olarak istihdam edilecektir.
a) Microsoft ASP.NET C# MVC ile uygulama geliştirme konusunda en az 3 (üç) yıl deneyim
sahibi olmak ve bunu belgeleyebilmek,
b) Belgelemek kaydı ile büyük çaplı en az 1 (bir) adet projede görev almış olmak,
c) .NET Core hakkında bilgi sahibi olmak,
d) Javascript, Hypertext Markup Language (HTML) ve Cascading Style Sheets (CSS), JQuery,
AngularJS ve NodeJS konularında yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,
e) Kendo UI of Telerik veya Devexpress kütüphanelerinden en az birine hâkim olmak,
f) Sistem mimari yapıları, çok katmanlı mimarı ve tasarım desenleri konusunda tecrübe sahibi
olmak,
g) Nesne tabanlı yazılım geliştirme metodolojileri, analiz ve tasarımları konularında tecrübe
sahibi olmak,
h) MSSQL, Oracle veya PostgreSQL veritabanı ile entegre uygulama geliştirme konularına hâkim
olmak,
i) T-SQL veya PL/SQL dillerinden biri ile birlikte stored procedure, trigger ve function yazma
konularında tecrübe sahibi olmak,
j) Nesne yönelimli teknolojiler, web servisleri, SOAP, RESTful vb. web teknolojilerine hâkim
olmak,
k) Entity Framework, NHibernate vb. ORM teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
l) WCF, XML, JSON Web servis kullanımı ve yazımı konusunda tecrübe sahibi olmak,
m) Microsoft Team Foundation Server (TFS), GIT, SVN kod yönetim ve versiyonlama araçları ile
proje geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
n) LDAP, Oauth2, OpenID Connect veya SAML konularında tecrübe sahibi olmak,
o) Birim testleri konusunda bilgi sahibi olmak.
p) Tercihen Mobil uygulamalar konusunda deneyim sahibi olmak.
2. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
a) Başvurular, 12-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep
Formu”nun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmasından sonra fotoğraf yapıştırılarak ve
imzalanarak aşağıda sayılan belgelerle birlikte 29 Temmuz 2019 tarihi mesai bitimine kadar,
Konya Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Şemsi Tebrizi Mah. Ankara Cad. No:6,
42130, Karatay/KONYA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde belirtilen adreste olacak
şekilde posta/kargo ile gönderilmek suretiyle yapılacaktır.
b) Belirtilen tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
c) İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
3. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu (Ek-1),
b) Fotoğraflı Özgeçmiş (Ek-2),
c) Nüfus cüzdanı / kimlik kartı fotokopisi,
d) E-devletten alınacak adli sicil kaydı,
e) KPSSP3 puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi (KPSSP3 puanı
olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir),
f) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde
yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenen
“Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” ne göre kabul edilen YDS dengi puanı gösteren üzerinde
doğrulama kodu bulunan sonuç belgesi (yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın
yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir),
g) E-devletten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezun belgesi (mezun belgesi almakta sorun
yaşayanlar lisans diploması aslı veya okul ya da noter onaylı suretini ibraz etmelidir),
h) Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği,
i) Erkekler adaylar için e-devletten alınan askerliğini yaptığına, ertelettiğine ya da muaf olduğuna dair
belge,
j) Genel şartlar (d) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, (e-devletten alınan üzerinde
barkod ve doğrulama kodu bulunan “SGK Hizmet Dökümü” mesleki tecrübeyi gösteren belge
olarak kabul edilecektir) (mesleki tecrübe sürelerinde; lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler
dikkate alınacaktır),
k) Genel şartlar (e) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösterir
belge (onaylı transkript, sertifika gibi belgeler),
l) Her bir pozisyon için özel şartlar bölümünde istenilen tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler.
4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI
a) Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSSP3
puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak
sözleşme yapılacak yer bir pozisyon için ayrı başarı listesi oluşturulacaktır.
b) Başarı listesine göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşme yapılacak her pozisyon sayısının 10
(on) katı kadar aday sözlü/uygulamalı sınava çağırılacaktır.
c) Sözlü/uygulamalı sınava çağrılan adaylardan son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın
bulunması halinde, bu adayların tamamı mülakata kabul edilecektir.
d) Sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 06 Ağustos 2019 tarihinde
www.ktun.edu.tr internet sitesinde ilan edilecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat
yapılmayacaktır.
5. SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, YERİ VE TARİHİ
a) Sınav sözlü/uygulamalı sınav şeklinde yapılacaktır.
b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik
belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi
halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
c) Sözlü/uygulamalı sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda
belirtilen tüm konulardır.
d) Sözlü/uygulamalı sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
e) Sözlü/uygulamalı sınav 20/08/2019 ve 21/08/2019 tarihlerinde Konya Teknik Üniversitesi
Rektörlük Toplantı Salonu, Şemsi Tebrizi Mah. Ankara Cad. No:6, 42130, Karatay/KONYA
adresinde yapılacaktır.
f) Sözlü/uygulamalı sınavda en az 70 (yetmiş) puan ve üzeri puanı alanlar başarılı sayılacaktır.
g) Sözlü/uygulamalı sınav puanları esas alınmak suretiyle kontenjan sayısı kadar başarı derecelerine
göre her bir pozisyon için asıl ve yedek aday belirlenecektir. Sınav ile ilgili duyurular
www.ktun.edu.tr internet sitesinde ilan edilecektir.
6. SINAVIN SONUÇLARININ İLANI VE İŞE BAŞLAMA
a) Bilişim personeli olarak sözleşme yapılabilecek boş pozisyon sayısı 2 (iki)’dir.
b) Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar başarı sırasına göre asıl ve yedek olarak
www.ktun.edu.tr internet sitesinde ilan edilecektir.
c) Listede adı bulunan asıl adaylara ilandan itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde postalanmak
suretiyle yapılacak bildirimde, tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde
sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve varsa istenecek belgeleri
teslim etmek üzere müracaat etmeleri istenecektir.
d) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemiz
Personel Daire Başkanlığı’na müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul
edilebilir mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe
başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılacaktır.
e) Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan işe
başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.
f) Sözlü/uygulamalı sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bu kişilerin sözleşmeleri yapılmış
olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulur.
7. SÖZLEŞME ÜCRETLERİ
a) Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B)
bendine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı’nın 3’üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı
altında belirtilen katları (2 katına kadar) ile çarpımı sonucu bulunacak brüt tutar 13.512,24 TL
olacaktır. Ancak Üniversite, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya
yetkilidir.
b) Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi
uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca
bir ödeme yapılamaz.

Bu haber toplam 744 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.