• BIST 2.819,89
 • Altın 1035.279
 • Dolar 17.9344
 • Euro 18.4924
 • İstanbul 30 °C
 • Ankara 31 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Kimyasal Teknoloji Enstitüsü Kariyer Personel ilanı

Kimyasal Teknoloji Enstitüsü Kariyer Personel ilanı
Kimyasal Teknoloji Enstitüsü Kariyer Personel ilanı

KİMYASAL TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
İlan No: TBTK.MAM.KTE.2018-02
1- Referans Kodu: TBTK.MAM.KTE.2018-2.01
Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonuna başvurabilmek için;
1.1 İşin Tanımı ve Özellikleri:
Kimyasal Teknoloji Enstitüsü bünyesinde yürütülmekte olan projeler kapsamında çeşitli
kimyasal test-analiz sistemlerinin kurulması ve test-analiz yöntemlerinin geliştirilmesi
faaliyetlerinde analitik metod geliştirme konusunda görev almak üzere AR-GE personeli
istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ
1.2 Adaylarda Aranacak Özel Koşullar:
1.2.1 Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Kimya
bölümünü bitirmiş olmak.
1.2.2 Analitik / Organik kimya alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak.
1.2.3 Tercih edilen nitelikler;
 GC, GC-MS, HPLC, LC/MSMS, NMR cihazlarından en az birini aktif olarak
kullanmak.
 Analiz metodu geliştirebilecek ve analiz sonuçlarını değerlendirebilecek
detaylı bilgiye sahip olmak.
 Organik sentez konusunda deneyimli olmak.
2- Referans Kodu: TBTK.MAM.KTE.2018-2.02
Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonuna başvurabilmek için;
2.1 İşin Tanımı ve Özellikleri:
Kimyasal Teknoloji Enstitüsü bünyesinde yürütülmekte olan projeler kapsamında çeşitli
kimyasal test-analiz sistemlerinin kurulması ve test-analiz yöntemlerinin geliştirilmesi
faaliyetlerinde yüzey karakterizasyonları konusunda görev almak üzere AR-GE
personeli istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ
2
2.2 Adaylarda Aranacak Özel Koşullar:
2.2.1 Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Fizik, Kimya,
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
2.2.2 Alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak.
2.2.3 Tercih edilen nitelikler;
 Yüzey analizi alanında deneyimli olmak.
 XPS, SEM, TEM veya Raman cihazlarından en az birini aktif olarak
kullanmak.
3- Referans Kodu: TBTK.MAM.KTE.2018-2.03
Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonuna başvurabilmek için;
3.1 İşin Tanımı ve Özellikleri:
Kimyasal Teknoloji Enstitüsü bünyesinde yürütülmekte olan projeler kapsamında çeşitli
kimyasal test-analiz sistemlerinin kurulması ve test-analiz yöntemlerinin geliştirilmesi
faaliyetlerinde kimyasal proses kontrol ve optimizasyon konusunda görev almak üzere
AR-GE personeli istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ
3.2 Adaylarda Aranacak Özel Koşullar:
3.2.1 Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Kimya
Mühendisliği veya Kimya ve Süreç Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş
olmak.
3.2.2 Kimyasal prosesler alanında en az 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.
ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR
a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
b) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı
bulunmamak.
d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile
aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla
hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı
veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat
karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü
bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik
Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı,
oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı
bulunmamak.
e) Yurtiçi ve yurtdışı seyahat konusunda bir engeli bulunmamak.
3
f) Ekip çalışmasına yatkın, araştırmaya istekli, proje çalışanları ile iyi iletişim kurabilmek ve
uyumlu çalışmak, iş disiplinine uygun davranışlara sahip olmak, yeniliklere açık olmak.
g) Aşağıdaki şartları sağlıyor olmak.
i. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması +
Tecrübe Yılı
15
+
10.000
Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması ≥ 3,20
Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans
Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının
%20’sinin toplamıdır (Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not
ortalamaları, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların
100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme
dönüştürülecektir). Tecrübe yılı, başvurulan pozisyonda belirtilen alanlarda tam
süreli çalışılan süreyi ifade etmektedir.
ii. Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir
eğitim-öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş
olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).
h) Alanında doktora mezunu olan adaylardan, “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar”
bölümünün (g) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adayların sıralaması için
kullanılacak aday puanı; doktora mezuniyet not ortalamasının %50’si, yüksek lisans not
ortalamasının %10’u ve lisans not ortalamasının %40’ının toplamıdır (Bütünleşik doktora
programından mezun olan adaylar ile yüksek lisansını yurtdışında yapan adaylar için
lisans not ortalamasının %50’si ile doktora not ortalamasının %50’sinin toplamı dikkate
alınacaktır).
i) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak
(Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz).
Sınav Türü
KPDS
UDS
YDS
TOEFL
IBT
TOEFL
CBT
TOEFL
PBT
FCE CAE CPE
Sınav Puanı 1* 65 61 173 500 B C C
Sınav Puanı 2** 70 68 190 520 B C C
* Lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan
daha az mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav
Puanı 1” koşulu geçerlidir.
** Lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve üzeri
mesleki tecrübesi olanlarla alanında Doktora mezunu olanlar için başvurdukları
pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 2” koşulu geçerlidir.
KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı
ÜDS : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı
YDS : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
TOEFL IBT : Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test
TOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test
TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test
FCE : First Certificate in English
CAE : Certificate in Advanced English
CPE : Certificate of Proficiency in English
4
Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecesi almış
olanlar ile o ülkede en az 3 (üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce
yeterlilik koşulları aranmaz.
Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe ve İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler
dışındaki tüm derslerinin %100’ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar bu koşuldan
muaf tutulacaktır.
BAŞVURU SÜRECİ
a) İlana başvuruda bulunmak için "www.mam.tubitak.gov.tr" adresinden İş Başvuru
Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm
evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi ve referans kodu seçilerek başvuru
yapılması zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde
başvuru kabul edilmeyecektir.
b) Başvuruların en geç 29 / 10 / 2018 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir.
Eksik bilgi veya belge bulunan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler
mülakata çağrılmayacaktır. Mülakat tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır.
c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru
sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu
seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir aday en fazla 1
(bir) pozisyona başvuru yapabilecektir.
d) Lisans ve yüksek lisans mezunu adaylar “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar”
bölümünün (g) maddesinde yer alan formül sonucuna göre, alanında doktora mezunu
adaylar ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (h) maddesine göre en
yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamalarda istihdam edilecek personel
sayısının 5 katı aday mülakata davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puana sahip
bütün adaylar mülakata çağrılacaktır.
e) Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel
Koşullar” bölümünün (g) maddesi, Doktora öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar
için ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (h) maddesi koşul olarak
aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.
f) Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre
değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden
herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.
 Lisans Diploma/Çıkış Belgesi -ve varsa üstü- (eğitimlerini yurtdışındaki
yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi),
 Lisans -ve varsa üstü- Transkript Belgesi,
 Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya lisans öğrenimleri sırasında asıl alanla ilgili
olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu
gösterir belge (üniversiteden alınmış, onaylı),
 Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon
numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir),
 İlan edilen alanla ilgili tecrübesine ait belge (İlgili alanda çalıştığını belgelendiren
kurum/kuruluştan alınan Hizmet Belgesi ve SGK Dokümanı),
 Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan
internet çıktısı),
 Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan
internet çıktısı),
5
Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, TÜBİTAK Başkanlığı’nın (www.tubitak.gov.tr) ve
MAM’ın (www.mam.tubitak.gov.tr) web sayfalarında ilan edilecek olup, mülakata girmeye hak
kazanan adayların Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine gönderilecektir.
İletişim Bilgileri:
Adres: TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi
Dr. Zeki Acar Cad. No:1 41470 Gebze/KOCAELİ
E-Posta: mam.ik@tubitak.gov.tr
Telefon: 0262 677 21 73
0262 677 21 74

Bu haber toplam 849 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.