• BIST 8513.54
 • Altın 1611.477
 • Dolar 27.4814
 • Euro 28.7764
 • İstanbul 15 °C
 • Ankara 8 °C
 • Belediye İtfaiye Eri Alımı 2023 Başvuru Şartları Nedir?
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Belediye İtfaiye Eri Alımı 2023 Başvuru Şartları Nedir?
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.

Kaş Belediyesi için yapılacak yeni personel atamalarda

Kaş Belediyesi için yapılacak yeni personel atamalarda
Kaş Belediyesi atamalarda net maaş bekar memur için 9 bin 320 TL olacaktır.

KAŞ BELEDİYESİ İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
Antalya İli Kaş Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi
olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama
Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü,
KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla
memur alınacaktır.
Sıra
No
Kadro
Unvanı Sınıfı Kadro
Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti
KPSS
Puan
Türü
KPSS
Taban
Puanı
1 Memur G.İ.H 9 3
-Lisans düzeyinde eğitim veren
Fakültelerin İşletme ,İktisat,
Ekonomi, Çalışma Ekonomisi,
Muhasebe ve Finans Yönetimi,
Muhasebe ve Maliye bölümlerinin
birinden mezun olmak.
.
Erkek/Kadın P3
En az
70
Puan
2 Memur G.İ.H 9 2
-Lisans düzeyinde eğitim veren
Fakültelerin İnsan Kaynakları
Yönetimi, Sanat ve Kültür
Yönetimi, Bilgi İşlemi
bölümlerinin birinden mezun
olmak.
Erkek//Kadın P3
En az
70
puan
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
Belediyemize yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması
gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlan edilen boş memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları
gerekmektedir.
a. Türk vatandaşı olmak,
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve bedensel engeli bulunmamak,
f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
a. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle
ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve alım yapılacak
unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak.
3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN ĠÖSTERİLEN BELGELER
Başvuru sırasında;
Sınava girmek isteyen adaylar, Kurumumuzdan veya Belediyemizin https: //kas.bel.tr resmi
internet adresinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
a. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kurumumuzca
onaylanmak üzere fotokopisi.
b. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden
alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce
tasdik edilebilir.)
c. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)
d. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
e. Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g. Son altı ay içerisinde çekilmiş 5 adet biyometrik fotoğraf (1 adet forma yapıştırılacak)
h. Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi.(Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca
bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)
Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda
fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz edilmesi
gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)
4. BAġVURU YERĠ, TARĠHĠ, ġEKLĠ VE SÜRESĠ
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile birlikte 22.08.2022 ile 26.08.2022 tarihleri
arasında (mesai günlerinde saat 09:00-17:00 arasında) Andifli Mah. Atatürk Bulvarı
No:18/Kaş/ANTALYA adresindeki Kaş Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Evrak Kayıt bürosuna
şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile başvuruda bulunabilecek olup, (Geciken postalardan
belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
 Elektronik ortamda başvurular, Belediyemizin ikveegitim@kas.bel.tr mail adresine
yapabileceklerdir.
 Eksik bilgi ve belgelerle yada nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.
 Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
alınmayacaktır.
5. BAġVURULARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ- BAġVURUSU KABUL EDĠLENLERĠN ĠLANI
a. Belediyemizce T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle
adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama
yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında adayı memur kadroları için
sözlü sınava, çağrılacaktır,
b. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır,
c. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların
değerlendirilmesini müteakip, 06.09.2022 tarihinden itibaren Belediyemiz https://kas.bel.tr
adresinden ilan edilecektir,
d. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların
kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu "Sınav GiriĢ Belgesi" posta yolu ile
gönderilecektir, bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
e. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
f. Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri
bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres
tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın
sorumluluğundadır.
g. Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın
ulaşmamasından Belediyemiz sorumlu tutulmayacaktır.
6. SINAVIN YERĠ, ZAMANI VE KONULARI
Memur alımı için, 20.09.2022 tarihinde saat 09:30’da başlamak üzere, Kaş Belediyesi Andifli
mahallesi Atatürk bulvarı NO /18 de bulunan Hizmet Binasında belirtilen kadrolar için sözlü sınav
yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya
mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sınav Konuları:
 Sözlü Sınav;
 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat, konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve
uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
7. SINAVIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ – SINAV SONUÇLARA ĠTĠRAZ
Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi,
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat konularında 15’ er
puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak
üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince
verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.
Adayların atamaya esas başvuru puanı; belediye tarafından yapılan sözlü puanı ile KPSS
puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirtilenecek ve belediyenin https://kas.bel.tr internet
sitesinden ilan edilecektir.
Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl
aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirtilenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin
https://kas.bel.tr internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat
yapılacaktır.
Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını
düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da
hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi
durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak
talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde https://kas.bel.tr ilanından
itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün
içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

Kamu Personel Alımlarını kaçırmamak için iki şeyi yapın

1- Youtube TYP ve kamu iş ilanları kanalımıza tıklayın hemen abone olun

2- Android uygulamızı indirin kamuda iş ilanlarını cep telefonlarınıza ücretsiz bir bildirimle gönderelim. iş ilanlarını kaçırmayın tıklayınız

Bu haber toplam 586 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.