• BIST 2.372,35
 • Altın 944.89
 • Dolar 15.921
 • Euro 16.8169
 • İstanbul 16 °C
 • Ankara 15 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

ilk defa atanmak üzere kadrolu memur alımı başvuru ilanı yayımlandı.

ilk defa atanmak üzere kadrolu memur alımı başvuru ilanı yayımlandı.
Elbeyli Belediye Başkanlığına ilk defa atanmak üzere kadrolu memur alımı başvuru ilanı yayımlandı.

Elbeyli Belediyesi memur alımı başvuru genel şartları
Başvuru için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan genel şartlara haiz olmaları gerekiyor.

Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
 
En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gerekmektedir.

Memur alımı başvuru özel şartları
1 Memur alımı GİH sınıfı 10. derece kadro için olacak. Başvuru için ortaöğretim kurumlarının Pazarlama ve Perakende Alanı ve Dalları veya Muhasebe ve Finansman Alanı -Muhasebe / Muhasebe ve Finansman Dalından mezun olmak, en az B Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gerekiyor. Kadın/Erkek adayların başvuru yapabileceği memur atamasına KPSSP94 puan türünden en az 60 almak gerekiyor.

Kamu personel alımı başvuru tarihleri
Adaylar başvurularını online olarak e-posta adresine, posta ile veya şahsen yapabilecek

ELBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE
MEMUR ALIM İLANI
Elbeyli Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi
olarakistihdam edilmek üzere; “MahalliİdarelereİlkDefaAtanacaklaraDairSınavveAtama
Yönetmeliğinin hükümlerinegöre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS
puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan
atama yoluyla memur alınacaktır.
Sıra
No
Kadro
Unvanı
SınıfıKadro
Derecesi
AdediNiteliği Cinsiyeti KPSS
Türü
KPSS
Puanı
1 Memur GİH 10 1 Ortaöğretim Kurumlarının Pazarlama ve
Perakende Alanı ve Dalları veya
Muhasebe ve Finansman Alanı -
Muhasebe / Muhasebe ve Finansman
Dalından mezun olmak. En az B Sınıfı
sürücü belgesine sahip olmak.
Kadın/Erkek P94 60
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Belediyemize yukarıda belirtilen boş memur kadrosu için yapılacak başvurularda uyulması
gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.
1)BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip
olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli
iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,
f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
2)BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:
a) İlan edilen unvanlar içinson olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu
öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak
unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden asgari KPSS puanını almış olmak.
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak.
c)13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun
nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
3)BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
a) Başvuru Formu, Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet
sayfasındanwww.elbeyli.bel.trtemin edilecektir.
b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
c) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet’ten alınan
kare kodlu öğrenim belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik
edilebilir),
d) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
e) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama barkodlu bilgisayar
çıktısı,
f) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
g) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
h) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir),
i) 3adetbiyometrikfotoğraf,(1 adediformayapıştırılacak)
Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda
fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz edilmesi
gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)
4)BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
a) Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, 25.02.2022 ile 01.03.2022tarihleri (mesai günlerinde
saat 09.30-16.30 arasında)Hürriyet Mahallesi Okul caddesi N0.2 Elbeyli –KİLİS adresindeki
Elbeyli Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
b) Elektronik ortamda, Belediyemizinwww.kiliselbeyli.bel.tr internet adresine,
c) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Elbeyli Belediye Başkanlığı, Yazı İşleri
Müdürlüğü, Hürriyet mahallesi Okul Caddesi N0. 2 Elbeyli –KİLİS adresine
gönderebileceklerdir.
d) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
alınmayacaktır.
5)BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI:
 Belediyemizce T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle
adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama
yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.
 Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
 Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı
Belediyemiz www.kiliselbeyli.bel.trinternet adresinden ilan edilecektir.
 Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik
bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge
sınava girişte ibraz edilecektir.
 Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
 Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri
bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres
tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.
 Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından
Elbeyli Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.
6)SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Sözlü sınav 02.03.2022günü saat 09.30”da başlamak üzere Hürriyet mahallesi Okul caddesi N0.
2 Elbeyli- KİLİS adresindeki Elbeyli Belediye Başkanlığı –KİLİS adresinde yapılacaktır. Sözlü
sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam edilecektir.
Sınav Konuları:
Sözlü sınav;
I. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
II. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
III. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
IV. Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat, konuları ile
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
7- SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:
Sınav Değerlendirme;
 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan kadro
unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak
üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu
üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 puan olması şarttır.
 Adayların atamaya esas başarı puanı; Belediyemiz tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet
adresinde ilan edilecektir.
 Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana
öncelik tanınır.
 En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve
asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri
Belediyemizin www.kiliselbeyli.bel.trinternet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara
ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu;sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük
bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini
alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi
durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak
talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün
içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır
ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan Olunur

Bu haber toplam 317 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.