• BIST 2.085,76
 • Altın 779.37482
 • Dolar 13.4408
 • Euro 15.3284
 • İstanbul 7 °C
 • Ankara 1 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Hastaneye 5100 TL Maaş ile Yeni 59 Kamu Personel Alımı Yapılacaktır

Hastaneye 5100 TL Maaş ile Yeni 59 Kamu Personel Alımı Yapılacaktır
Üniversite Hastanesi 5100 TL Maaş ile Yeni 59 Kamu Personel Alımı Yapılacaktır

İzmir Dokuz Eylül Üniversite hastanesi tarafından yayınlanan personel alımı açıklamasında alınacak 59 kişi hastane personeli alımı en az lise mezunları arasından ve yazılı sözlü yapılmadan kamuda işe başlayacaklar.

Üniversite tarafından yapılan kamu açıklaması ile üniversite hastanesine maaşı özel bütçeden karşılanacak 58 kişi, maaşı döner sermayeden karşılanacak 1 kişi personel alımı yapılacak.

Üniversite Hastanesi Personel Alımı Boş Kadrolar ve Özel Şartlar
 
Temizlik personeli alımı olarak yapılacak 1 kişi alımında adayların lise mezunu olması, 2020 KPSS P94 puanı olması ve sıralamaya girmesi şartları aranmaktadır.

Hemşire kadrolarına 53 kişi lisans Hemşirelik bölümü mezunları arasından 2020 yılı KPSS P3 puanı dikkate alınarak yazılı sözlü olmaksızın puan sıralaması ile alınacak,

Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri olarak alınacak 4 kişi adayların önlisans ağız ve diş sağlığı bölüm mezunu olması ve 2020 KPSS P3 puanı olması şartı aranıyor,

Röntgen Teknisyeni olarak alınacak 1 kişi personel adayının önlisans tıbbi görüntüleme bölüm mezunu olması ve 2020 yılı KPSS P93 puanı bulunması şartı aranmaktadır.
 
Dokuz Eylül Üniversitesi 59 Kamu Personeli Alımı Başvuruları

Dokuz Eylül Üniversitesi 59 kamu personeli alımı başvuru şartlarını taşıyan personel adayları için başvurular 23 Kasım 2021 tarihinde başlayıp 07 Aralık 2021 tarihinde sona erecek. Yapılan açıklamada başvuruların üniversite hastanesi insan kaynakları birimine bizzat yapılması gerekmektedir.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi) ve
Üniversitemiz diğer sağlık birimlerinde, giderleri Özel Bütçe Gelirlerinden (53 Hemşire, 4 Sağlık
Teknikeri, 1 Röntgen Teknisyeni ) ve giderleri Döner Sermaye Bütçesi Gelirlerinden (1 Destek
Personeli) karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (b)
fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararına
ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar" da yer alan ek 2 nci
maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas
alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır.
BÜTÇE SAYI - UNVAN ARANAN NİTELİKLER BRÜT ÜCRET İLAN NO
Özel
Bütçe
KADRO SAYISI: 53
UNVAN: HEMŞİRE
- Lisans Hemşirelik bölümü
mezunu olmak
- 2020 KPSS P3 sınavı puanı
olmak
- Kıdemi 5 yıldan az olanlar için
5.137,88 TL.
- Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar
olanlar için 5.203,11 TL.
- Kıdemi 10 yıldan 15 yıla kadar
olanlar için 5.307,74 TL.
2021/H01
Özel
Bütçe
KADRO SAYISI: 4
 UNVAN: SAĞLIK
TEKNİKERİ
- Önlisans Ağız ve Diş Sağlığı
bölümü mezunu olmak
- 2020 KPSS P93 sınavı
puanı olmak
- Kıdemi 5 yıldan az olanlar için
4.900,31 TL.
- Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar
olanlar için 4.942,15 TL.
- Kıdemi 10 yıldan 15 yıla kadar
olanlar için 5.039,41 TL.
2021/S01
KADRO SAYISI: 1
UNVAN: RÖNTGEN
TEKNİSYENİ
- Önlisans Tıbbi Görüntüleme
Teknikleri bölümü mezunu
olmak
- 2020 KPSS P93 sınavı
puanı olmak
- Kıdemi 5 yıldan az olanlar için
4.900,31 TL.
- Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar
olanlar için 4.942,15 TL.
- Kıdemi 10 yıldan 15 yıla kadar
olanlar için 5.039,41 TL.
2021/R01
Döner
Sermaye
Bütçe
KADRO SAYISI: 1
 UNVAN: DESTEK
PERSONELİ
(Temizlik Görevlisi)
- Ortaöğretim veya Dengi
Okul mezunu olmak
- 2020 KPSS P94 sınavı
puanı olmak
- Kıdemi 5 yıldan az olanlar için
3.787,84 TL.
- Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar
olanlar için 3.845,80 TL.
- Kıdemi 10 yıldan 15 yıla kadar
olanlar için 3.903,78 TL.
2021/D01
I- GENEL ŞARTLAR:
1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde
belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak veya askerliğini yapmış olmak, fiilen
askerlik görevinde bulunmamak yahut ertelemiş olmak, göreve başlamasına engel hali
bulunmamak.
e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
f) Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu
sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.
II- ÖZEL ŞARTLAR:
1- 2020 yılı KPSS sınavına girmiş olmak, Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans
mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim veya Dengi Okul mezunları için KPSS P94 puanı esas
alınacaktır. Adayların 2020 yılı KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına
uygun olması gerekmektedir.
2- Başvuracak adayların, başvurduğu ilan kodunda yer alan "Aranan Nitelikler" in
tamamını taşıyor olmak ve bunu belgelendirmek.
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
4- Tüm pozisyonlar için ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev
yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı ve nöbet usulü çalışmasına engel durumu
bulunmamak.
5- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu
şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu
Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden
itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler"
hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.
III- İSTENEN BELGELER:
1- Başvuru Formu (Adaylar http://www.deu.edu.tr internet adresinde yer alan Duyurular
linkinden temin edeceklerdir)
2- Diploma veya Mezuniyet Belgesinin ön ve arka yüzlü fotokopisi (1 adet)
3- 2020 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi (1 adet)
4- Fotoğraf (1 adet)
5- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 adet)
6- Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge (Terhis, tecil, muaf vb.) 
IV- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
1- Müracaatlar, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai
bitimine kadar) ÜNİVERSİTE HASTANESİ İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ' ne şahsen
başvuru şeklinde yapılacaktır. Posta yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecek ve
değerlendirmeye alınmayacaktır.
2- İlan kodu boş bırakılmayacak olup, adaylar sadece tek bir unvan kodu için başvuru
yapacaklardır. Birden fazla ilan koduna yapılan başvurular olduğu takdirde tüm başvurular
geçersiz sayılacaktır.
3- Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin müracaatları
kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak,
atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
4- Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra şahsen başvuru sırasında beyanda
bulundukları belgelerin asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı
belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
V- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:
1- Adaylardan istenilen belgeler Değerlendirme Komisyonu tarafınca incelenir.
2- Tüm başvurular ilgili alanların 2020 yılı KPSS puanları baz alınarak değerlendirilir.
3- Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar, ilanın başvuru süresinin bitiminden 10
(on) işgünü içerisinde http://www.deu.edu.tr internet adresinden duyurulacaktır.
4- Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar, işe başlamak için gerekli belgeleri
duyurunun yapıldığı tarihten itibaren en geç 5 (beş) işgünü içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi
Hastanesi Başhekimlik İnsan Kaynakları Birimine şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Süresi
içinde belgelerini teslim etmeyen asil ve yedek adaylar atanma hakkını kaybeder.
5- İlanda yer alan her kadro unvanının 5 (beş) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
6- Atamalar; Bu ilan ile yapılan tüm başvurular içerisinde KPSS puan sıralamasına göre
ve 5 (beş) işgünü içerisinde evrak teslim eden Asil adaylardan başlar, evrak teslim eden son
Yedek adaya kadar devam etmek suretiyle kadro sayısı tamamlanana kadar gerçekleşir.
7- Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin
sözleşmeleri feshedilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal
faizi ile birlikte tazmin edilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri
uygulanır.
8- Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Bu ilan atanmaya hak
kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
9- Arşiv araştırması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemleri sırasında gerçeğe
aykırı bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz
edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
Adres : D.E.Ü. Hastanesi Başhekimlik Binası Zemin Kat İnciraltı / İZMİR
Detaylı Bilgi İçin : (0232) 412 23 20 

Bu haber toplam 288 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.