• BIST 2.864,25
 • Altın 1038.865
 • Dolar 17.9312
 • Euro 18.392
 • İstanbul 27 °C
 • Ankara 29 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Genelkurmay Başkanlığı Merkez Karargâhına Sivil Devlet Memuru Alınıyor

Genelkurmay Başkanlığı Merkez Karargâhına Sivil Devlet Memuru Alınıyor
Genelkurmay Başkanlığı Merkez Karargâhına Sivil Devlet Memuru Alınıyor

GENELKURMAY BAŞKANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE
SİLAHLI KUVVETLER UZMAN YARDIMCISI TEMİNİ YAPILACAKTIR
1. GENEL :
Genelkurmay Başkanlığı Merkez Karargâhına sözlü giriş sınavı ile Genel İdare Hizmetleri
sınıfı 8'inci dereceden kadrolara atanmak üzere, 23 Ağustos 2015 tarih ve 29454 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan "Silahlı Kuvvetler Uzmanlığı Yönetmeliği" hükümlerine göre, 10 (on) Silahlı
Kuvvetler Uzman Yardımcısı alınacaktır. Temin edilecek personel meslek yaşantısı boyunca
Ankara’da Genelkurmay Başkanlığı Karargâhında görev yapacaktır.
2. SINAVA KATILMA ŞARTLARI :
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,
b. En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve
Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası ilişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası ilişkiler, Siyaset
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İşletme lisans programlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
c. 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle, 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1983 ve daha sonra
doğmuş olanlar),
ç. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 27-28 Mayıs 2017
veya 28-29 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna
göre KPSSP7, KPSSP18 puan türlerinden 70 ve daha yüksek puan almış olmak,
e. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılmış yabancı dil
sınavlarından, İngilizce veya Fransızca alanlarının en az birinden, son 5 (beş) yıl içerisinde en az
80 puan almış olmak (veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği YÖK tarafından kabul edilen ve
uluslararası geçerliliği bulunan sınav notu almış olmak) .
f. Müracaat edenler arasında yapılacak puan sıralamasında ön başvurusu ve evrakı kabul
edilen adaylardan, başvurdukları kadro sayısının dört katı aday içinde bulunmak (son sıradaki
adayla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.),
g. Erkek adaylar için, sınavın yapıldığı tarih itibarıyla askerlik durumu bakımından; askerlikle
ilişkisi bulunmamak (askerlik çağına gelmemiş olmak, ertelenmiş veya muaf tutulmuş olmak,
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak),
ğ. Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,
h. Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş
bulunmak,
ı. Giriş sınavını kazanan adaylardan, Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık mevzuatında öngörülen
nitelikleri taşımak,
i. Başarılı olan adayların, güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak ve göreve
başlamalarında bir sakınca bulunmamaktır.
3. BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER :
a. Çevrimiçi (online) ön başvurular, 28 Aralık 2018-15 Şubat 2019 tarihleri arasında
http://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır.
NOT: Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak ön
başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.
b. 15 Mart 2019 tarihinden sonra ön başvurusu kabul edilen adayların isim listesi
http://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.
 A-2
c. Sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu kişilerin atamaları yapılmış
olsa dahi işlemleri iptal edilir.
ç. Sözlü sınava gelirken adayların yanında getireceği belgeler:
(1) Kurumun resmi internet sitesinden temin edilebilecek Silahlı Kuvvetler Uzman
Yardımcılığı Giriş Sınavı Formu (Elektronik ortamda eksiksiz hazırlanacak)(Forma ulaşmak için
tıklayınız. !)
(2) Yüksek öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurum veya noterden
onaylı sureti ya da yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde Yükseköğretim Kurulu onaylı
denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti,
(3) Kendi el yazısı ile yazılmış; anne babasının adları ve meslekleri, ilk orta ve
yükseköğrenimini yaptığı okullar, yükseköğreniminden sonra ne gibi işler yaptığı ve kendisi
hakkında bilgi verebilecek iki kişinin isimleri ile T.C kimlik numarasının iş ve ikametgah adreslerinin
de belirtildiği ve sabıka kaydının olup olmadığının beyan edildiği özgeçmişi,
(4) Geçerlilik süresi dolmamış KPSS sonuç belgesi,
(5) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 sayfa olan form, adaylar
tarafından doldurma talimatına uygun olarak bilgisayarda BÜYÜK HARFLE doldurulacak, arkalı
önlü olacak şekilde 2(iki) suret çıktısı alınacaktır. Formun ön yüzünün sağ üst kısmında yer alan
fotoğraf kısmına yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak, kesinlikle fotoğraf
yapıştırılmayacaktır.) imzalı olarak kayıt kabul aşamasında teslim edilecektir. (Dosyaya
takılmayacak, diğer evraklardan ayrı olarak teslim edilecektir.) Uygun olmayan formlar kabul
edilmeyecektir.
d. Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcılığı alım kontenjanı ve nitelikleri ile öğrenim ile ilgili nitelik
açıklaması aşağıdadır.
S.NO. UNVANI SINIFI KADRO
DERECESİ
ALINACAK
PERSONEL
SAYISI *
KPSS
PUAN
TÜRÜ
ATAMADA
TERCİH
EDİLECEK
İL
ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
ÖĞRENİM NİTELİĞİ DİL PUANI
1
Silahlı
Kuvvetler
Uzman
Yardımcısı
GİH 8 2
KPSS
P7 Ankara Hukuk Fakültesi lisans
programından mezun olmak.
ÖSYM tarafından yapılan
Yabancı Dil Sınavlarından
(İngilizce veya Fransızca) en
az 80 puan almış olmak.(veya
dil yeterliliği bakımından buna
denkliği YÖK tarafından kabul
edilen ve uluslar arası
geçerliliği bulunan sınav notu
almış olmak)
2
Silahlı
Kuvvetler
Uzman
Yardımcısı
GİH 8 6
KPSS
P7 Ankara
Uluslararası İlişkiler,
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa
Birliği, Küresel ve Uluslararası
İlişkiler, Küresel Siyaset ve
Uluslararası İlişkiler, Siyaset
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler,
Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi lisans
programlarından mezun olmak.
ÖSYM tarafından yapılan
Yabancı Dil Sınavlarından
(İngilizce veya Fransızca) en
az 80 puan almış olmak. (veya
dil yeterliliği bakımından buna
denkliği YÖK tarafından kabul
edilen ve uluslar arası
geçerliliği bulunan sınav notu
almış olmak)
3
Silahlı
Kuvvetler
Uzman
Yardımcısı
GİH 8 2
KPSS
P18 Ankara İşletme lisans programından
mezun olmak.
ÖSYM tarafından yapılan
Yabancı Dil Sınavlarından
(İngilizce veya Fransızca) en
az 80 puan almış olmak. (veya
dil yeterliliği bakımından buna
denkliği YÖK tarafından kabul
edilen ve uluslar arası
geçerliliği bulunan sınav notu
almış olmak)
NOT: (*) Kontenjanlar idarenin ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilecektir.
e. Sözlü için çağırma işlemi, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacaktır. (Sözlü
sınava çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar olacaktır.)
f. Çevrimiçi (Online) ön başvuru formunda doldurulması gereken bütün bölümler (Özellikle
adayların yazışma/e-posta adresleri, telefon numaraları, ikamet adresi, posta kodu vb.) tam ve
doğru olarak doldurulmalıdır.
g. Başvuruları uygun olan adaylar giriş sınavları kapsamında; sözlü sınava tabi tutulacaktır.
Başarılı olan asil/yedek adaylar, yetkili hastaneye (rapor almak üzere) sevk edilecektir.
 A-3
4. SINAV ŞEKLİ VE KONULARI :
a. Ön Başvurusu kabul edilen adaylardan kontenjanın 4 (Dört) katı kadarı, KPSS puanlarına
göre sözlü sınava çağırılacaktır.
b. Sözlü sınavda Sınav Komisyonu tarafından adaylar;
(1) TSK mevzuatına, uluslararası hukuka, Anayasa ve idare hukukuna ilişkin bilgi düzeyi,
(2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
(3) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
(4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
(5) Genel yetenek ve genel kültürü,
(6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle
değerlendirilecektir.
c. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri
notların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.
5. DEĞERLENDİRME VE İLAN :
a. Sınav baraj notu 100 üzerinden 70’tir. Sözlü sınavdan 70 baraj notunun altında puan alan
adaylar elenir.
b. Değerlendirme neticesinde 10 asil ve 5 yedek aday belirlenecektir.
c. Yapılan tüm sınavlar sonucunda başarılı olan adayların isim listesi ve yapmaları gereken
hususlar http://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.
6. SINAV YERİ VE TARİHİ :
a. Sözlü sınav zamanı ve yeri bilahare bildirilecektir.
İletişim Bilgileri :
Telefon No. (0 312) 562 05 43
Belgegeçer (Faks) No. : (0 312) 319 43 67
Posta Adresi : MSB Per.Tem.D.Bşk.lığı Cebeci Mahallesi Tıp Fakültesi Cad.
 P.K.06620 Cebeci/ANKARA
 A-4
FAALİYET TAKVİMİ
S.No. Faaliyet Tarih
1
Ön başvuruların genel ağ (İnternet) üzerinden
çevrimiçi (Online) alınması
28 Aralık 2018- 15 Şubat 2019
 (Saat 17.00’a kadar.)
2
Başvuru ve sınavlar için çağrılacak adayların
genel ağ (İnternet) üzerinden yayımlanması 15 Mart 2019’dan sonra
3 Sınavların icrası (Mülakat)
https://personeltemin.msb.gov.tr
adresinde müteakiben Yayımlanacaktır.
4
Başarılı (Asil ve yedek) adayların ilan edilmesi
(Genel ağ aracılığı ile duyurulacaktır.)
https://personeltemin.msb.gov.tr
adresinde müteakiben Yayımlanacaktır

Bu haber toplam 811 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.