• BIST 94.254
 • Altın 356,429
 • Dolar 6,7187
 • Euro 7,3025
 • İstanbul 9 °C
 • Ankara 6 °C
 • Gişe görevlisi, banka memuru ve müfettiş yardımcısı personel alımları 2020
 • Türk Ekonomi bankası,Türkiye İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası iş ilanları 2020
 • Trabzon Büyükşehir belediyesi personel alım sonuçları 29 Ocak 2020
 • Gişe görevlisi, banka memuru ve müfettiş yardımcısı personel alımları 2020
 • Türk Ekonomi bankası,Türkiye İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası iş ilanları 2020
 • Trabzon Büyükşehir belediyesi personel alım sonuçları 29 Ocak 2020

Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2020 Memur Alımları

Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2020 Memur Alımları
Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2020 Memur Alımları

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SÖZLEŞMELİ PERSONEL SEÇME SINAVI İLANI
Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen “Özellikle
Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP)” için
görevlendirilmek üzere proje süresince tam zamanlı sözleşmeli personel istihdam edilecektir.
Proje ile, 70 yeraltı kömür ve yeraltı metal maden işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği koşullarının
iyileştirilmesi, teknik rehberlik sağlanması, işyerlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim
Sistemi konusunda yönlendirilmesi ve işyerlerine yeni önleyici yaklaşımlar getirilmesi gibi
amaçlar doğrultusunda proje ekibi kurulacaktır. Bu doğrultuda, iş sağlığı ve güvenliği
profesyonellerinin görevlendirilmesi, Arama-Kurtarma eğitimlerinin alınması ve İSG Yönetim
Sistemi entegrasyonu için 24 aylık hibe desteği süresince teşvik sağlanacaktır.
Seçme sınavı sonucunda başarılı olan adaylar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda
Avrupa Birliği Projesi kapsamında iş sözleşmesine istinaden istihdam edilecektir. Başarılı olan
adaylar, 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında belirli süreli iş sözleşmesi ile proje süresince
istihdam edilecek olup, devlet memurluğuna geçiş için bir hak yerine geçmeyecektir. İş
sözleşmesi süreleri azami olarak (proje süresini aşmamak kaydıyla) belirlenmiş olup,
yenilenmesi ve/veya uzatılması söz konusu değildir. Ücret ve sözleşme sürelerine ilişkin
hususlara aşağıda yer verilmiştir. Diğer haklarla ilgili bilgiler adaylarla sözlü sınav aşamasında
paylaşılacaktır.
Pozisyon Kişi
Sayısı
Azami
Sözleşme
Süresi
Ücret Aralığı*
(Brüt)
Görev Yeri

Takım Lideri 1 28 Ay 3000-3300 Avro Ankara**
Kıdemli Muhasebeci 1 28 Ay 1700-2000 Avro Ankara
Mühendis 10 26 Ay 2200-2500 Avro Ankara***
İhale Görevlisi 1 25 Ay 1300-1600 Avro Ankara
Muhasebeci Asistanı 1 25 Ay 1200-1500 Avro Ankara
Proje Asistanı 2 25 Ay 1000-1300 Avro Ankara
TOPLAM 16
* Ücret Toplam Maliyet üzerinden belirtilmiştir. Gelire ilişkin sigorta primi, işsizlik sigortası primi işveren hissesi
ile diğer tüm vergi ve kesintiler düşülecektir.
** Takım Lideri gerektiğinde şehir dışı saha ziyaretlerine katılım sağlayabilecektir.
*** Mühendisler aktif olarak şehir dışı yeraltı maden işletmelerine saha ziyaretlerinde bulunacaklardır.
1. SEÇME SINAVINA KATILMA GENEL KOŞULLARI
Seçme sınavına katılabilmek için aşağıdaki genel şartlar aranır:
 Başvurulacak pozisyonlar için “Aranan Asgari Nitelikler” kısmında belirtilen nitelikleri
taşıyor olmak ve bu durumlarını ispatlar belgeleri başvuru evraklarıyla birlikte teslim
etmek
 Güvenlik soruşturması engeli bulunmamak (Ön başvuru için beyan yeterlidir. Kurum ilave
bilgi isteme ve araştırma yapma hakkını saklı tutmaktadır.),
 Kamu haklarından mahrum bulunmamak (Ön başvuru için beyan yeterlidir. Kurum ilave
bilgi isteme ve araştırma yapma hakkını saklı tutmaktadır.),
 Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak
 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak (Ön başvuru için
beyan yeterlidir.)
 Takım lideri ve mühendis pozisyonları için ayrıca madencilik sektöründe görevini devamlı
yapmasına, yeraltı madenlerinde çalışmasına engel olabilecek bir hastalığı ya da özel
durumu bulunmamak (Ön başvuru için beyan yeterlidir.)
 Yurt içi seyahat engeli bulunmamak (Ön başvuru için beyan yeterlidir. Kurum ilave bilgi
isteme ve araştırma yapma hakkını saklı tutmaktadır).
2. ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Değerlendirme; ön değerlendirme (idari ve teknik kontrol aşamaları) ve sözlü sınav aşamalarından
oluşmaktadır.
İdari kontrol aşamasında, adayların seçme sınavına katılabilmek için aranan genel şartlara ve
başvuru yapılan pozisyon için gerekli asgari niteliklere ilişkin belgeleri eksiksiz ve zamanında
teslim edip etmedikleri kontrol edilecektir. Bu aşamada istenilen belgeleri eksik gönderen veya
belgeleri aşağıda belirtilen son başvuru tarihinden sonra teslim eden adaylar elenecektir. Posta ile
yapılan başvurularda postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak ve başvuru tarihi olarak Bakanlık
Gelen Evrak sistemine kayıt tarihi esas alınacaktır.
Teknik kontrol aşamasında, adayların başvuru yaptıkları her bir pozisyon için aranan asgari ve
tercihi nitelikleri karşılayıp karşılamadıkları, özgeçmişleri ile başvuruda sunulan belgeler
üzerinden değerlendirilecektir. Bu değerlendirmede, ücretli ve ücretsiz stajlar iş deneyimi
olarak sayılmayacaktır. Asgari niteliklerde aranan şartlardan birini sağlayamayan aday ilgili
pozisyon için elenmiş sayılacaktır. Asgari koşulları sağlayan adaylar ise 75 (yetmiş beş) puan
almış olacaklar ve elemeyi geçmiş sayılacaktır.
Elemeden geçen adaylara yönelik değerlendirmede, tercih nedeni olan nitelikler üzerinden adaylar
her bir Değerlendirme Komitesi üyesince 25 (yirmi beş) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
Her bir üye tarafından verilen puanlar toplanarak aritmetik ortalaması alınacak ve elde edilen
rakam, asgari koşulları sağlayan adayların asgari puanına eklenerek, adayın ön değerlendirme
aşamasındaki sınav puanı elde edilecektir.
Daha sonra, her bir pozisyon için ilanda belirtilen boş kadro sayısının 4 katı kadar aday puan
sıralaması göz önünde bulundurularak kısa liste oluşturulacaktır. Listede yer alan sonuncu
sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylar da kontenjan sınırına bakılmaksızın kısa listeye
dahil edileceklerdir. Kısa listeye girmeye hak kazanan adaylar hakkında sözlü sınava çağırılmadan
önce güvenlik soruşturması yürütülecektir. Kısa listeye alınan adaylar, Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı web sayfası https://www.ailevecalisma.gov.tr/ , İSG-KATİP sistemi web sayfası
https://isgkatip.ailevecalisma.gov.tr/ ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü web sayfası
https://www.ailevecalisma.gov.tr/isggm adreslerinde eş zamanlı ilan edilecek olup adaylara
başvuru formunda bildirdikleri e-posta üzerinden de bildirim yapılacaktır. ANKARA’da
yapılacak olan sözlü sınavın tarihleri ve yeri ayrıca belirtilecektir.
Sözlü sınav aşamasında, öncelikle mülakat aşamasında değerlendirileceği belirtilen asgari
nitelikler belirtildiği şekilde yazılı ve/veya sözlü olarak değerlendirilecektir (Örneğin adayların
dil bilgisi seviyesini ölçmeye yönelik olarak mesleki bir metnin İngilizce-Türkçe çevirisi
yaptırılacaktır). Asgari nitelikleri karşılamayan aday doğrudan elenecektir. Adayların
başvurdukları pozisyona yönelik dil, teknik, mesleki ve mevzuat bilgileri, genel kültür düzeyleri,
muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyetleri vb. özellikleri değerlendirilecektir. Adaylar
ayrıca mesleki ve teknik bilgileri ile Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği ve/veya maden sektörü
alanında kura ile belirlenecek sorulara da yanıt vereceklerdir.
Sözlü sınav aşamasında başarılı sayılabilmek için sözlü sınav komisyonunun her bir üyesinden
100 (yüz) tam puan üzerinden en az 60 (altmış) puan almak kaydı ile üyelerce verilen puanların
aritmetik ortalamasının en az 75 (yetmiş beş) puan olması gerekmektedir. Sözlü sınav sonucu elde
edilen puan ve ön değerlendirme sonucu verilen puanların aritmetik ortalaması aynı zamanda
adayın nihai değerlendirme sonucu olacaktır. Nihai değerlendirme sonucuna göre başarılı olan
adaylardan her bir pozisyon için en yüksek puanı alan aday(lar) asıl ve sonraki aday(lar) ise yedek
olarak belirlenip Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı web sayfası
https://www.ailevecalisma.gov.tr/, İSG-KATİP sistemi web sayfası
https://isgkatip.ailevecalisma.gov.tr/ ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü web sayfası
https://www.ailevecalisma.gov.tr/isggm adreslerinde eş zamanlı ilan edilecektir. Başarılı
olamayan adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.
3. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
İşbu ilan metni ekinde yer alan Başvuru Dilekçesi, Özgeçmiş (Türkçe-İngilizce), Sağlık Beyanı,
Adli Sicil Beyanı ve aşağıda sayılan diğer belgeler, elden veya posta yoluyla aşağıda yer alan
adrese teslim edilecektir:
“Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Emek
Mahallesi, 17. Cadde. No:13 Emek, Çankaya, 06520, Ankara”
İstenilen belgeler, kapalı zarf içerisinde sunulmalı ve zarfın üzerinde mutlaka aşağıdaki
bilgiler yer almalıdır:
- Adayın adı, soyadı ve TC Kimlik Numarası;
- Başvurduğu pozisyon (Örn: Takım Lideri)
- “T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
Sözleşmeli Personel Seçme Sınavı”
- Zarfın her iki yönüne “SINAV KOMİSYONU TARAFINDAN AÇILACAKTIR” ibaresi.
Zarfın üzerinde yukarıda belirtilen bilgilerin bulunmaması adayın elenmesine neden
olabilir. Birden fazla pozisyon için başvuru yapacak adaylar başvurulacak her bir pozisyon
için başvuru dosyasını ayrı hazırlamalı ve ayrı bir zarf olarak sunmalıdır.
Başvurular için son tarih 10 Mart 2020 Salı günü mesai bitimi olarak belirlenmiştir. Posta ile
yapılan başvurularda postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak ve başvuru tarihi olarak Bakanlık
Gelen Evrak sistemine kayıt tarihi esas alınacaktır.
İşe alım sürecine ilişkin sorular son başvuru tarihinden en az 10 gün öncesine kadar proje mail
adresi olan misgep @misgep.org eposta adresine iletilmedir.
Yalnızca bu ilan metninde açıkça ifade edilmeyen hususlara ilişkin sorular yanıtlanacak olup, her
türlü yanıt sıkça sorulan sorular şeklinde verilecek ve verilen cevaplar son başvuru tarihinden en
az 5 gün öncesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı web sayfası
https://www.ailevecalisma.gov.tr/, İSG-KATİP sistemi web sayfası
https://isgkatip.ailevecalisma.gov.tr/ ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü web sayfası
https://www.ailevecalisma.gov.tr/isggm adreslerinde eş zamanlı yayınlanacaktır.
Sözlü ön görüşme talepleri (yüz yüze ya da telefon aracılığı ile) kabul edilmeyecektir.
4. BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:
Adayların, başvuru sırasında aşağıdaki belgeleri sunması gerekmektedir:
 Başvuru dilekçesi (İlan metninin sonunda yer almaktadır. Dilekçedeki TC kimlik numarası,
isim, imza, e-posta, telefon, tarih bölümleri, başvurulan pozisyon ve kontrol listesi aday
tarafından kontrol edilerek işaretlenmelidir)
 Özgeçmiş Formu (CV) (İngilizce-Türkçe olarak istenecektir.)
 Diploma veya mezuniyet belgesinin/denklik belgesinin fotokopisi (Aslı mülakatta
istenecektir)
 SGK Hizmet Dökümü Belgesi
 Adayların spesifik alanlardaki mesleki deneyimini ispat etmek üzere, varsa işyerlerinden
veya ilgili Kurumdan alacakları, çalıştıkları pozisyonu, görevlerini, yaptıkları belli başlı
işleri ve çalışma sürelerini gösteren imzalı kaşeli referans mektubu
 Erkek adaylar için askerlik görevini yerine getirmiş olduğunu ya da yerine getirmiş
sayıldığını gösterir belge (Tecil belgesi geçerli sayılmayacaktır.)
 Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf
 Görevini yerine getirmeye engel bir sağlık problemi veya seyahat engeli olmadığına dair
beyan (İlan metninin sonunda yer almaktadır)
 Kamuda istihdam edilmeye engel teşkil edecek Adli Sicil Kaydı olmadığına dair belge
 Asgari ve tercihi niteliklere ilişkin ispatlayıcı bilgi ve/veya belgeler.
Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, başvuru sırasında fotokopilerini sunmak zorunda
olduğu tüm belgelerin asıllarını veya noter onaylı örneklerini veya e-devlet çıktılarını gerek
duyulduğu takdirde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne ibraz etmek zorundadır.
Sözlü sınavda başarılı olan adaylardan, gerek duyulması halinde yukarıda belirtilen belgelere ek
olarak başka belgeler de istenebilecektir.
Adayların başvuruda belirttikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Sunulan bilgi ve
belgelerin gerçeğe aykırı olduğunun herhangi bir aşamada tespiti halinde oluşan kamu zararının
tahsil edilmesi için kişiler hakkında yargı mercilerine başvurulacaktır.
5. PERSONEL ALIMININ VE İLANIN İPTALİ:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, herhangi bir şarta bağlı olmaksızın personel
alım ilanını geri çekebilir ve gerekli gördüğü hallerde ilanı ve personel alımını herhangi bir
aşamada iptal edebilir. Bu durum başvuru sahipleri açısından hak ve sonuç doğurmaz.
6. POZİSYONLAR VE GÖREVLER:
Genel koşullara ek olarak, her pozisyon için adayların sorumlulukları ve iş tanımları aşağıda
listelenmiştir.
TAKIM LİDERİ:
İŞ TANIMI VE SORUMLULUKLAR
Takım Lideri, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı (İSGÜM)
Ankara Merkez binasında çalışmak ve gerektiğinde şehir dışında bulunan yer altı maden
işletmelerine saha ziyaretleri yapmak üzere tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Takım Lideri;
proje süresince, Operasyon Faydalanıcısının Kıdemli Temsilcisine (SROB), Proje Koordinatörüne
ve Operasyon Koordinasyon Birimine (OCU) karşı sorumlu olarak tüm aktiviteleri organize
edecektir.
Sorumluluklar:
 Proje ekibine liderlik etmek ve yönetmek,
 Ekip üyeleri arasında görev dağılımı yapmak,
 Ekip üyelerinin haftalık ve aylık performanslarının izlenmesi ve İş Sağlığı ve Güvenliği
Genel Müdürlüğü’ne (İSGGM) raporlanması,
 Ekip üyelerini denetlemek, yönetmek ve motive etmek,
 Saha ziyaretlerinin planlanmasını koordine etmek, gerektiğinde saha ziyaretlerine
katılmak,
 İşyerleri için mühendislerce hazırlanacak olan iş paketlerini (risk değerlendirmesi, sağlık
ve güvenlik dokümanı, havalandırma ve yeraltı maden planları, acil durum planları,
eğitimler, yönergeler, ramak kala analizleri, kaza analiz raporları vb.) takip etmek,
 Proje ekibiyle ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Operasyon Koordinasyon
Birimi (OCU) ile yakın iş birliği içinde çalışmak,
 Proje faaliyetlerinin planlandığı gibi yerine getirilmesini sağlamak,
 İlgili rapor ve dokümanları (finansal raporlar, izleme defteri, fiziki ilerleme raporu, zaman
çizelgesi, risk değerlendirmesi, ara ve nihai raporlar) hazırlamak İSGGM’ye sunmak,
 Hedeflenen proje çıktılarının ve politika belgelerinin hazırlanmasını sağlamak,
 İşyerleri için mühendislerce belirlenecek performans kriterlerine göre gelişmeleri takip
etmek ve İSGGM’ye raporlamak,
 İşyerlerine verilecek tahlisiye eğitimi finansal desteği için gerekli planlama ve
organizasyonun takibini yapmak,
 Operasyon Faydalanıcısının Kıdemli Temsilcisi (SROB), Proje Koordinatörü ve
Operasyon Koordinasyon Birimi (OCU) tarafından proje kapsamında verilecek diğer
görevleri gerçekleştirmek.
 KIDEMLİ MUHASEBECİ
İŞ TANIMI VE SORUMLULUKLAR
Kıdemli Muhasebeci, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı
(İSGÜM) Ankara Merkez binasında çalışmak üzere tam zamanlı olarak istihdam edilecektir.
Kıdemli Muhasebeci; Proje süresince, Operasyon Faydalanıcısının Kıdemli Temsilcisine (SROB),
Proje Koordinatörüne, Operasyon Koordinasyon Birimine (OCU) ve Takım Liderine karşı
sorumlu olacaktır.
Sorumluluklar:
 Operasyonun günlük muhasebe işlemlerini, projenin finansal destek muhasebesi ve
ödemelerini genel giderler kapsamında yürütmek ve bu işlemlere ilişkin belgeleri
arşivlemek,
 Altı aylık proje raporlarında kullanılmak üzere muhasebe işlemlerine ve hesap
hareketlerine ilişkin raporlar hazırlamak, onaylamak ve Takım Liderine sunmak,
 Proje kapsamında istihdam edilen personellere ait sosyal güvenlik, vergi ve mer’i mevzuat
çerçevesindeki bildirimlerini süresi içinde yapılmasını, işverene ait diğer yükümlülüklerin
yerine getirilmesini sağlamak,
 İzleme ziyaretlerine ve diğer harcırahlara ilişkin ödemeleri yapmak,
 Takım Lideri ile birlikte toplanan verileri ve sonuçları raporlayarak Proje Koordinatörünün
proje faaliyetlerinin sorunsuz şekilde yürütüldüğünden emin olmasını sağlamak,
 Proje kapsamında tüm muhasebeleştirme işlemlerinin sorunsuz şekilde yapılmasını
sağlamak, ilgili doküman ve evrak arşivi yapmak,
 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın proje kapsamında kullanacağı muhasebe
sistemi aracılığıyla proje ödemelerinin düzenli şekilde yapılabilmesi amacıyla ilgili Kurum
personeliyle koordinasyon sağlamak,
 İlgili dokümanların örneğin, finansal raporlar, bordrolar, SGK ödeme belgeleri, mer’i
mevzuat çerçevesindeki belgelerin AB tarafından finanse edilen projelerin ve Türk
Mevzuatının prosedürlerine göre uygunluğunun sağlamak ve onaylamak,
 Muhasebe konusunda, Operasyon Faydalanıcısının Kıdemli Temsilcisi (SROB), Proje
Koordinatörü, Operasyon Koordinasyon Birimi (OCU) ve Takım Lideri tarafından proje
kapsamında verilecek diğer görevleri gerçekleştirmek.
 MÜHENDİS
İŞ TANIMI VE SORUMLULUKLAR
Mühendis, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı (İSGÜM) Ankara
Merkez binasında çalışmak ve şehir dışında bulunan yer altı maden işletmelerine saha ziyaretleri
yapmak üzere tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Mühendis; Proje süresince, Operasyon
Faydalanıcısının Kıdemli Temsilcisine (SROB), Proje Koordinatörüne, Operasyon Koordinasyon
Birimine (OCU) ve Takım Liderine karşı sorumlu olacaktır.
Sorumluluklar:
 Sorumlu olacağı yeraltı maden işyerlerine saha ziyaretleri gerçekleştirmek,
 Seçilen yeraltı maden işyerlerine İSG uygulamaları konularında teknik rehberlik sağlamak,
yeni önleyici yaklaşımlar geliştirmek,
 Seçilen yeraltı maden işyerlerinin teknik kapasitelerinin ve organizasyonel uyumlarının
ilgili İSG mevzuatı doğrultusunda arttırılması konularında rehberlik etmek,
 Anlık saha ziyaretleriyle seçilen yeraltı maden işyerlerine verilecek finansal desteği,
tahlisiye eğitimlerini ve İSG Yönetim sistemi sertifikalandırma süreçlerini denetlemek,
 Sorumlu olacağı işyerlerinin İSG koşullarının iyileştirilmesi ve teknik dokümanların
hazırlanması için işletmelerde görevli ilgili ekibi (işveren, mühendis, iş güvenliği uzmanı,
teknisyenler vb.) yönlendirmek ve eğitimler vermek,
 Sorumlu olacağı işyerleri için iş paketlerini (risk değerlendirmesi, sağlık ve güvenlik
dokümanı, havalandırma ve yeraltı maden planları, acil durum planları, tahkimat planları,
eğitimler, yönergeler, ramak kala analizleri, kaza analiz raporları, rehberler vb.)
işyerlerinde görevli İSG Profesyonelleri ile işbirliği ve koordinasyon içerisinde
hazırlamak, kontrol etmek ve güncellemek,
 Hazırlanan iş paketlerini ilgili proje web sitesine aktarmak ve işyerinin İSG
profesyonellerinin erişimine sunmak,
 Seçilecek işyerlerinde İSG yönetim sisteminin kurulumu için rehberlik etmek,
 İşveren, işyerinin çalışanları ve İSG profesyonelleri ile yakın işbirliği ve uyum içerisinde
olmak,
 Takım lideri, ilgili proje ekibi, birlikte çalışılması planlanan Genel Müdürlük Teknik
Destek Ekibi ile yakın işbirliği ve uyum içerisinde olmak,
 İSG koşullarındaki iyileştirmelerin gözlemlenebilmesi için her saha ziyaretinde teknik
izleme defterini doldurmak,
 İşyerlerinin İSG koşullarındaki değişimlerinin izlenebilmesi için elde edilen gözlemleri
nicel verilere dönüştürmek, karşılaştırmasını ve analizini yapmak,
 İşyerlerinin koşullarına uygun olan İSG performans izleme metodlarını belirleyerek
kullanmak (Örn: Elmeri Metodu vb.),
 İşyerlerinde belirlenen indikatörlerdeki (KKD kullanımı farkındalığındaki gelişim, risk
algısı, ramak kala sayıları, iş kazası sayıları, meslek hastalığı sayıları, İSG performans
izleme skorları, risk skorları vb.) değişimleri takip etmek ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel
Müdürlüğüne (İSGGM) düzenli olarak raporlamak,
 İşyerlerine verilecek tahlisiye eğitimi finansal desteği için gerekli planlama ve
organizasyonu yapmak,
 Operasyon Faydalanıcısının Kıdemli Temsilcisi (SROB), Proje Koordinatörü, Operasyon
Koordinasyon Birimi (OCU) ve Takım Lideri tarafından proje kapsamında verilecek diğer
görevleri gerçekleştirmek.
 İHALE GÖREVLİSİ
İŞ TANIMI VE SORUMLULUKLAR
İhale Görevlisi, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı (İSGÜM)
Ankara merkez binasında çalışmak üzere tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. İhale Görevlisi;
proje süresince Operasyon Faydalanıcısının Kıdemli Temsilcisine (SROB), Proje Koordinatörüne,
Operasyon Koordinasyon Birimine (OCU) ve Takım Liderine karşı sorumlu olacaktır.
Sorumluluklar:
 Kamu İhale Kanunu mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilecek iş ve işlemleri
gerçekleştirmek,
 Basın İlan Kurumu tarafından yayınlanması gereken yasal ilan sürelerini takip etmek ve
yayınlanmasını sağlamak,
 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 90 ıncı maddesi
gereğince yasal olan bildirimleri yapmak,
 Operasyon Faydalanıcısının Kıdemli Temsilcisi (SROB), Proje Koordinatörü, Operasyon
Koordinasyon Birimi (OCU) ve Takım Lideri tarafından proje kapsamında verilecek diğer
görevleri gerçekleştirmek.

İŞ İLAN METNİ İÇÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

Bu haber toplam 846 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.