• BIST 2.372,35
 • Altın 945.108
 • Dolar 15.9075
 • Euro 16.8218
 • İstanbul 16 °C
 • Ankara 15 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Belediyeye 5 bin 650 tl maaşlı Zabıta ve İtfaiye eri alımı yapılacak.

Belediyeye 5 bin 650 tl maaşlı Zabıta ve İtfaiye eri alımı yapılacak.
5 bin 650 tl maaşlı Zabıta ve İtfaiye eri alımı yapılacak.

Sulusaray Belediye Başkanlığı personel alınacaktır. Başvuru yapacak adaylar için kontenjan bilgisi ise 6 kişi olduğu 3 zabıta memuru ve 3 itfaiye eri olmak üzere kadro dağılımı yapılacaktır.

Memur Alımı Başvuruları Nasıl Yapılır

Başvuruda gerekli olan belgelerin ve başvuru formunun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulup Sulusaray Belediyesi Hizmet Binası Gaziosmanpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi No:81/1 adresine şahsen yapılacaktır.
 
Başvuru yapacak adaylar için başvurular henüz başlatılmamış olup başvurular 9 Şubat 2022 tarihinde başlayacak 11 Şubat tarihinde sona erecektir.

Zabıta ve İtfaiyeci Alım Şartları

Zabıta Memuru alım şartları: başvuru yapacak adayların en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması, kamu personeli seçme sınavından en az 60 puan almış olma, üniversitelerin işletme, iktisat veya kamu yönetimi bölümlerinden en az lisans mezunu olma şartları ile 3 zabıta memuru alımı yapılacaktır.

İtfaiye Eri alım şartları: başvuru yapacak adayların herhangi bir ön lisans mezunu olması gerekiyor, en az B sınıf ehliyete sahip olma ve son olarak KPSS sınavından en az 60 puan alma şartı ile 3 itfaiye eri alımı yapılacaktır.
Adaylarda ortak aranan şatlar ise kamusal haklardan mahrum olmama, erkek adayların en az 1.67 bayan adayların en az 1.60 metre boyunda olma ve son olarak 30 yaşını tamamlamamak gerekiyor.

SULUSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
Sulusaray Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na
tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Z a b ı t a Y ö n e t m e l i ğ i v e B e l e d i y e
İ t f a i y e Y ö n e t m e l i ğ i h ü k ü m l e r i n e g ö r e aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi,
nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen
boş kadroya açıktan atama yoluyla İtfaiye Eri ile Zabıta Memuru alınacaktır.
Sıra
No
Kadro
Unvanı
Sınıfı Derecesi Adedi
Niteliği Cinsiyeti
KPSS
Puan
Türü
KPSS Taban
Puanı
1 Zabıta
Memuru
GİH 7 3
Üniversitelerin işletme,
iktisat veya kamu yönetimi
Lisans programlarının
birinden yada Eğitim
Fakültelerinin Lisans
programlarının herhangi
birinden mezun olup, en az
B sınıfı sürücü belgesine
sahip olmak.
Erkek/Kadın KPSSP3 En az 60
puan
1 İtfaiye
Eri
GİH 10 3
Üniversitelerin Önlisans
bölümlerinin herhangi
birinden mezun olup en az B
sınıfı sürücü belgesine sahip
olmak.
Erkek KPSSP93 En az 60
puan
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
Belediyemize yukarıda belirtilen boş memur kadrosu için yapılacak başvurularda uyulması
gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1)BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen itfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen
aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa
uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik
hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,
f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:
• İlan edilen itfaiye eri ve zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim
şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından
(KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS
puanını almış olmak,
• 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra
Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A
maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru
yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla
erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden
fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo
tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
• Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
• İtfaiye Eri kadrosu için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi
olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
• 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun
nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
• Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak,
3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
 Başvuru sırasında;
Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.sulusaray60.bel.tr internet
adresinden temin edilecektir.
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
 Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya
başvuru yapabileceklerdir.)
 Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir),
 KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
 Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
 Başvuran adaylara ait HES kodu bilgileri

4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
 Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
a) Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 09.02.2022 gününden
11.02.2022 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.00-17.00
arasında) Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne (Sulusaray Belediyesi Hizmet Binası
Gaziosmanpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi No:81/1 Sulusaray/TOKAT) müracaatlarını
yapabileceklerdir.
b) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ – BAŞVURUSU KABUL
 EDİLENLERİN İLANI:
 Belediyemizce, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek
suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan
başlamak üzere atama yapılacak unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında
aday sözlü sınava çağırılacaktır.
 Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır.
 Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı
başvuruların değerlendirilmesini müteakip 14.02.2022 tarihinden itibaren
Belediyemizin www.sulusaray60.bel.tr resmi internet sayfasından ilan edilecektir.
Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “ Sınav Giriş Belgesi”
gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
 Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.
 Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim
bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda
belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres
bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.
 Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın
ulaşmamasından Sulusaray Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.

6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Sözlü ve uygulamalı sınav 21.02.2022-22.02.2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
Zabıta Memuru alımı için, sözlü sınav 21.02.2022 tarihinde saat 09:30 da, uygulamalı sınav
aynı gün 14:00 te Sulusaray Belediyesinde başlayacaktır. İtfaiye Eri alımı için, sözlü sınav
22.02.2022 tarihinde saat 09:00 da, uygulamalı sınav aynı gün saat 14:00 te Sulusaray
Belediyesinde yapılacaktır.
Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam
edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan
ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sınav Konuları:
1. Sözlü sınav;
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d) Mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konularını kapsar.
2. Uygulamalı sınav;
•Zabıta memuru kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin
ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde,
•İtfaiye eri kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi
ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak
şekilde, yapılır.
7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

a) Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er
puan olmak üzere toplamda 100 puan ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı
tutanağa geçirilir.
Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
b) Sınavda değerlendirme;
● Zabıta memuru kadrosu için, sınavın sözlü bölümünün %50’si, uygulamalı 
bölümünün %50’si alınarak sınav puanı hesaplanır.
● İtfaiye eri kadrosu için, sınavın sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı
bölümünün %60’ı alınarak sınav puanı hesaplanır.
c) Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
d) Adayların atamaya esas başarı puanı, belediyemiz tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS
puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve belediyemiz internet adresinde
ilan edilir.
e) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana
öncelik tanınır.
f) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday
ve asıl aday sayısı kadarda yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri
belediyemizin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat
yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin
bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir
şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları
yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.
Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren
yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün
içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan Olunur.

KOLAY İŞ BULMAK İÇİN 4 ŞEY YAPIN!

 1. 30 Bin Personel Alımını kaçırmamak için hemen buraya tıklayıp Türkiye'nin En iyi Youtube iş ilanları kanalına abone olup Bildirim zilini açın!

 2. 100 bin kişinin cebine indirdiği Türkiye'nin En iyi Cep uygulamasını indirin iş ilanlarını ücretsiz cebinize iletelim!

 3. TÜRKİYE'NİN EN İYİ İŞ İLANLARI TELEGRAM GRUBU. 2000 KİŞİ ANLIK YAZIŞIYOR HİÇBİR İŞ İLANINI KAÇIRMIYOR TIKLA SENDE ARAMIZA GEL

 4. FACEBOOKTA TÜRKİYENİN EN İYİ TYP VE İŞ İLANLARI KPSS MEMUR ALIMLARI GRUBU TIKLA SENDE ARAMIZA GEL

Bu haber toplam 345 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.