• BIST 2.372,35
 • Altın 945.083
 • Dolar 15.916
 • Euro 16.8325
 • İstanbul 16 °C
 • Ankara 15 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Belediye Yeni Zabıta Alımı Sona Eriyor (İkamet Şartsız)

Belediye Yeni Zabıta Alımı Sona Eriyor (İkamet Şartsız)
İstanbul Esenler Belediye’si için zabıta kadrolarına başvuru sürecini ve tüm detayları

Başvuru için KPSS’den en az 70 ve üzeri puan olması gerekiyor. 15 zabıta memuru alımına hem erkek hem de kadın adaylar başvurabilir. İşte mezuniyetlere dair diğer detaylar.
 
Zabıta memuru alımı (mezuniyet şartları)
Lisans bölümlerinin İktisat,
İşletme,
Kamu Yönetimi,
Maliye,
Ekonometri,
Çalışma Ekonomisi,
Endüstri İlişkileri mezunları başvuru yapabilecek.

Kamu personel alımı başvuru genel - özel şartları
Başvuru için adayların 657 DMK’daki şartları taşıması gerekiyor. T.C. vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, askerlikle ilişiği olmamak gerekiyor. Ayrıca erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve başvuru kılavuzunda yer alan diğer özel hükümlere haiz olmak gerekiyor.

Zabıta memuru maaşları ne kadardır?
7. derece kadrolu zabıta memuru maaşı 6,518 TL,
8. derece kadrolu zabıta memuru maaşı 6,379 TL,
9. derece kadrolu zabıta memuru maaşı 6,371 TL NET maaş alacaktır.
Ocak 2022 zammı kapsamında % 2.5’luk zam henüz eklenmemişti. Ayrıca eşi çalışmayan idare memuru için aile yardımı (eş) ödeneği 535 TL, 72 aydan küçük çocuk için 117TL, 72 aydan büyük çocuk için 58.86 TL maaşa ücret eklenmektedir.

Zabıta memuru alımı başvuru süreci

Esenler Belediyesi kadrolu zabıta alımlarına başvurular 14 Ocak’ta sona erecek. İkamet şartsız başvuruların şahsen yapılması gerek

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ZABITA MEMURU ALIMI İLANI
Esenler Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak
istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi,
adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş
kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.
Sıra
Kadro
Unvanı Sınıfı Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti
KPSS
Puan
Türü
KPSS
Taban
Puanı
1
Zabıta
Memuru
GİH 8/9/10 15
Üniversitelerin İktisat, İşletme,
Kamu Yönetimi, Maliye,
Ekonometri, Çalışma
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Lisans bölümlerinin birinden
mezun olmak.
Erkek/Kadın KPSSP3 70
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
Esenler Belediye Başkanlığının yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak
başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.
1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara
sahip olmaları gerekmektedir.
1. Türk vatandaşı olmak.
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına
gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
1. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle
ilgili olarak Lisans 2020-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım
yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış
olmak.
2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak.
3. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta
Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru
yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla
erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak, 1 metreden fazla olan
kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo tespitleri
belediyemizce başvuru evrakları teslim alınmadan önce yapılacaktır.)
4. Sınavının yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
Başvuru sırasında;
1. Başvuru Formu (Belediyemizin internet internet sayfasından www.esenler.bel.tr adresi üzerinden
temin edilecektir.)
2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi.
3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,e-Devlet'ten alınan kare kodlu ve
barkod numaralı olan mezuniyet belgesi(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce
tasdik edilebilir.)
4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu çıktısı.
6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.
7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
8. 3 adet fotoğraf (1 adedi Başvuru formuna yapıştırılacak.)
4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ
Adaylar, sözlü ve uygulama sınava katılabilmek için;
1. Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 10/01/2022’den 14/01/2022 günü mesai bitimine kadar
(mesai günlerinde saat 09:00-16:30 arasında) Birlik Mah. Mehmet Akif İnan Cad. No: 6-8 Esenler
/İstanbul adresinde Esenler Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri
gerekmektedir.
2. Başvurular şahsen yapılacaktır.Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
3. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Başvuru sırasında HES kodu sorgulaması yapılıp, sonrasında boy kilo ölçümü yapılacaktır.
5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI
1. T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS
puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir
unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.
2. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
3. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların
değerlendirilmesine müteakip, 20/01/2022 tarihinde Belediyemizin www.esenler.bel.tr resmi
internet sayfasından ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip sınava çağırılan adaylar,
Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu
“Sınav Giriş Belgesi”ni Esenler Belediyesi resmi internet sayfasından www.esenler.bel.tr Türkiye
Cumhuriyeti Kimlik Numarası ile temin edecekler. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
4. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
6- SINAVIN TÜRÜ YERİ, ZAMANI VE KONULARI
Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü sınav 24/01/2022-
28/01/2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Sınavlar Saat 09:00’da başlayacaktır.Sözlü ve Uygulamalı
Sınav Birlik Mah. Mehmet Akif İnan Cad. No: 6-8 Esenler /İstanbul adresinde bulunan Belediyemiz ana
hizmet binasında yapılacaktır. Sözlü ve uygulama sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün
devam edilecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan
ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sınav Konuları:
a) Sözlü Sınav;
-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
- Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat,
konularını kapsayacaktır.
b) Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif
dayanıklılık gibi özelliklerinin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.
7- SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ
a)Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100
puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
b) Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı
tutanağa geçirilir.
c) Sınavda değerlendirme;sözlü sınavın %50’si, uygulamalı sınavın %50’si alınarak sınav puanı
hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için her
iki sınavın ortalamasının en az 60 puan olması şarttır.
d)Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (c) bendinde belirtilen sınav puanı ile KPSS puanının
aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir.
e) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik
tanınır.
f) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday
sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin internet sayfasından
(www.esenler.bel.tr) ilan edilecektir.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu
veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına
sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği
sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit
edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde (www.esenler.bel.tr) ilanından
itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan Olunur.

Bu haber toplam 351 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.