• BIST 1.329
 • Altın 449,208
 • Dolar 7,8115
 • Euro 9,3377
 • İstanbul 10 °C
 • Ankara 3 °C
 • KPSS Türkiye 5. sinden KPSS Tüyoları
 • KPSS Beşincisinden Başarılı olmak için KPSS Tüyoları
 • Youtube Kanalına Abone Ol Sürpriz Hediyeler Kazan
 • KPSS Türkiye 5. sinden KPSS Tüyoları
 • KPSS Beşincisinden Başarılı olmak için KPSS Tüyoları
 • Youtube Kanalına Abone Ol Sürpriz Hediyeler Kazan

Belediye Tahsildar Memur Alımları 2020

Belediye Tahsildar Memur Alımları 2020
Belediye Tahsildar Memur Alımları 2020

Hemşin Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi
olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama
Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü,
KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama
yoluyla Memur alınacaktır.
Sıra
No
Kadro Unvanı Sınıfı Kadro
Derecesi
Adedi Niteliği Cinsiyet
KPSS
Türü
KPSS
Puanı
1 TAHSİLDAR GİH 8 1
Lisans düzeyinde eğitim
veren fakültelerin
İşletme, Kamu Yönetimi,
Maliye, Muhasebe,
İktisat, Çalışma
Ekonomisi, Ekonomi
bölümlerinin birinden
mezun olmak.
E/K P3
60
Puan
ve
Üzeri
2 TEKNİKER THS 10 1
Meslek Yüksek
Okullarının Harita, Harita
Kadastro, Harita ve
Maden Ölçme, Harita
Teknikerliği önlisans
programlarının birinden
mezun olmak
E/K P93
60
Puan
ve
Üzeri
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: Belediyemizin boş Memur kadroları için
yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen Memur kadrolarına atanmak için
başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinin (A) fıkrasında
belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
• Türk vatandaşı olmak,
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
• Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,
• İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak, 
2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
• İlan edilen Memur kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim
şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen asgari
KPSS puanını almış olmak,
• Her iki kadro için alanında bir lisans programından mezun olmuş olmak,
• Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak,
3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında; Adaylar başvuru sırasında başvuru dilekçesine ek olarak;
• İş Talep Formu (Kurumumuzdan ya da belediyemizin internet sitesinden
(www.hemşin.bel.tr) temin edilecektir,
• Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
• Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
• Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı
ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
• KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
• 2 Fotoğraf ,(1 adedi forma yapıştırılacak)
4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
• Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, 10/03/2020 tarihinden itibaren 20/03/2020 günü
saat 17:00 kadar (mesai günlerinde saat 08:00-17:00 arasında), kuruma teslim ederek
müracaatlarını yapabilirler,
• Başvuru belgelerinin Atatürk Cad. No: 70 Hemşin RİZE Adresinde bulunan Hemşin
Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir,
• Başvurular şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılacaktır,
• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,
belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır,
• Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
alınmayacaktır.
5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI:
• T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak
boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır,
• Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır,
• Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı
23/03/2020 tarihinde www.hemsin.bel.tr internet sitesinde ve ilan panosunda ilan edilecektir,
• Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve adayların
kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu ‘’Sınav Giriş Belgesi’’ posta ile
gönderilecektir,
• Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. 
• Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.
6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Hemşin Belediyesi Meclis Salonunda; Memur alımı için 09/04/2020 Günü saat 10:00 da
başlamak üzere sözlü sınav yapılacaktır.
Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir. Belediye,
başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak
üzere, atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava çağıracaktır.
Sınav Konuları:
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
• Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile Kadro unvanına ilişkin mesleki ve
uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
7. SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:
Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat
konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin
ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı
sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması
şarttır.
Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet
adresinde ilan edilecektir.
Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar
asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri
belediyenin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat
yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi
gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan Olunur. 

Bu haber toplam 630 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.