• BIST 4.962,48
 • Altın 1048.292
 • Dolar 18.6373
 • Euro 19.2388
 • İstanbul 14 °C
 • Ankara 8 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Belediye 110 Zabıta Memuru Alınıyor Ekim iş ilanları

Belediye 110 Zabıta Memuru Alınıyor Ekim iş ilanları
110 Zabıta Memuru Alınıyor Ekim iş ilanları

ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MEMURU ALIM İLANI
Ümraniye Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak
istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı,
derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen
boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.
Sıra
No
Kadro
Unvanı
Hizmet
Sınıfı
Kadro
Derecesi
Kadro
Adedi
Niteliği Cinsiyeti KPSS
Puan
Türü
KPSS
Puanı
1 Zabıta
Memuru
GİH 11 40 Ortaöğretim kurumlarından (lise
veya dengi okul) mezun olmak.
Kadın /
Erkek
P94 En az 70
puan
2 Zabıta
Memuru
GİH 10 30 Herhangi bir ön lisans
programından mezun olmak.
Kadın /
Erkek
P93 En az 70
puan
3 Zabıta
Memuru
GİH 10 30 Mahalli İdareler, Mahalli
İdareler (Zabıta), Yerel
Yönetimler, Halkla İlişkiler,
Halkla İlişkiler ve Tanıtım ön
lisans programlarının birinden
mezun olmak.
Kadın /
Erkek
P93 En az 70
puan
4 Zabıta
Memuru
GİH 9 10 İşletme, İktisat, Halkla İlişkiler,
Halkla İlişkiler ve Tanıtım,
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık,
Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi,
Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi, Yerel Yönetimler
lisans programlarının birinden
mezun olmak.
Kadın /
Erkek
P3 En az 70
puan
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: Ümraniye Belediye Başkanlığının boş bulunan zabıta
memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen zabıta memuru kadrolarına atanmak için
başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının
(A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a. Türk vatandaşı olmak,
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
2
c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına
gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
g. Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.
2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a. İlan edilen zabıta memuru kadrolarından 10 ve 11 dereceli kadrolar için son olarak mezun olunan
okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 KPSS (B) grubu sınavına
girmiş olmak ve ilgili puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,
b. İlan edilen zabıta memuru kadrolarından 9 dereceli kadrolar için son olarak mezun olunan okul
itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 K
3
3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Sınava girmek isteyen adaylar, Belediyemizin internet sayfası (http://www.umraniye.bel.tr)
üzerinden elektronik ortamda doldurarak çıktı alıp imzalayacakları BAŞVURU FORMUNA
aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.
Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
Diploma veya Mezuniyet belgesinin fotokopisi,
Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin fotokopisi,
KPSS Sonuç Belgesinin çıktısı,
Erkek adaylar için askerlikle ilişiğin olmadığına dair beyanı
Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
Biyometrik Fotoğraf (bir tanesi başvuru formuna yapıştırılacak) (2 adet),
Giriş sınavına katılmak isteyenlerden istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri tasdik
edilebilir.
4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, Belediyemiz internet sayfası (http://www.umraniye.bel.tr) üzerinden elektronik ortamda
doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve yukarıda sayılan belgeler ile birlikte tabip gözetiminde
boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Ümraniye Belediye Başkanlığı Atatürk Mahallesi Fatih Sultan
Mehmet Caddesi No: 63 Ümraniye İstanbul adresine 08/10/2018 – 12/10/2018 tarihleri arasında
(sadece iş günlerinde ve 09.00 - 17.00 saatleri arasında) şahsen müracaat ederek başvuru sürecini
tamamlayacaklardır.
Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce
değerlendirmeye alınmayacaktır.
Posta ve e-posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
4
5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI:
Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından, KPSS puanlarına göre yapılacak sıralama
sonrasında en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 5 (beş) katı
aday (toplamda 550 kişi) sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip
olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 17/10/2018 tarihinde Belediyemiz internet sayfasında
(http://www.umraniye.bel.tr) ilan edilecek olup, adaylar sınav giriş belgelerine bu adres üzerinden
erişebilecektir.
Adayların, sistemden aldıkları sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır
bulunmaları gerekmektedir.
6. SINAVIN TÜRÜ, YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Zabıta memuru kadroları için yapılacak sözlü sınav 30/10/2018 – 16/11/2018 tarihleri arasında (iş
günlerinde) Ümraniye Belediye Başkanlığı Fatih Sultan Mehmet Caddesi No: 63 Ümraniye İstanbul
adresine yapılacaktır.
Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava
katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde
ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
SINAV KONULARI:
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat
konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
5
7. SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ:
Sözlü sınav; yukarıda belirtilen konularda 15'er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı
bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır.
Sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması şarttır.
Adayların atamaya esas başarı puanı, yukarıdaki açıklamaya göre hesaplanacak sınav puanı ile KPSS
puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir.
Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik
tanınır.
En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday
sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir.
Sınavda 60 ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil
etmeyecektir.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemiz internet sayfasında (http://www.umraniye.bel.tr)
ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak, Atatürk Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi No:
63 Ümraniye İstanbul adresinde bulunan Ümraniye Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğüne itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılarak
ilgilisine yazılı olarak bilgi verilecektir.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük
bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini
alıp almama hakkına sahiptir.
8. DİĞER HUSUSLAR
Sınavı kazanan adaylardan atamaya teşkil etmek üzere istenilecek belgeler için Belediyemiz internet
sayfasında (http://www.umraniye.bel.tr) ayrıca bir ilan yayımlanacaktır.
Başvuru aşamasında veya sonrasında gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulundukları tespit
edilenlerin tüm işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu'nun hükümleri
uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
İlan Olunur.

Bu haber toplam 1052 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.