• BIST 2.820,28
 • Altın 1036.34
 • Dolar 17.8955
 • Euro 18.5192
 • İstanbul 29 °C
 • Ankara 30 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

BDDK Çok iyi maaşla 150 Devlet Memuru Alımı Yapıyor

BDDK Çok iyi maaşla 150 Devlet Memuru Alımı Yapıyor
150 Devlet Memuru Alımı Yapıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna, giriş sınavı sonuçlarına göre Kurum ana ve danışma
hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere bankalar yeminli murakıp yardımcısı, bankacılık uzman
yardımcısı (bankacılık, hukuk ve bilişim alanları) ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki İdari
İşler, Mali İşler, İnsan Kaynakları, Eğitim ve Kurul İşleri ve Kararlar Müdürlüklerinde istihdam edilmek
üzere ise BDDK uzman yardımcısı unvanlarında meslek personeli alınacaktır.
Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Giriş sınavının yazılı aşaması, bankacılık uzman
yardımcısı (bankacılık, hukuk ve bilişim alanları) ve BDDK uzman yardımcısı kadroları için 22 Aralık 2018
Cumartesi günü, bankalar yeminli murakıp yardımcısı kadrosu için ise 22 - 23 Aralık 2018 Cumartesi -
Pazar günlerinde sabah ve öğleden sonra oturumları halinde İstanbul'da gerçekleştirilecektir.
Yazılı sınavın yapılacağı yer ile sözlü sınavın yapılacağı yer ve tarihleri Kurumun resmi internet
sitesinden (www.bddk.org.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
Açıktan atama izni verilen kadro sayısı, bankalar yeminli murakıp yardımcısı için 50, bankacılık uzman
yardımcısı için 80 ve BDDK uzman yardımcısı için 20'dir.
 I. BAŞVURU ŞARTLARI:
 A) Genel Şartlar:
1) Türk vatandaşı olmak.
2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine
karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak.
4) Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya
askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş
olmak.
5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
6) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer verilen;
a) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmaması, konkordato ilân etmiş
olmaması, uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma başvurusunun tasdik edilmiş olmaması ya da hakkında
iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması,
b) 5411 sayılı Kanunun 71 inci maddesi uygulanan bankalarda veya bu Kanunun yürürlüğe
girmesinden önce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (Fon) devredilmiş olan bankalarda nitelikli paya
sahip olmaması veya kontrolü elinde bulundurmaması,
c) Tasfiyeye tâbi tutulan bankerler ile iradî tasfiye haricinde tasfiyeye tâbi tutulan finansal
kuruluşlarda, faaliyet izni kaldırılan kalkınma ve yatırım bankalarında, ortaklarının temettü hariç ortaklık
hakları ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden veya bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul
etme izin ve yetkileri kaldırılan kredi kuruluşlarında, Fona intikalinden veya bankacılık yapma ve mevduat
ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılmadan önce nitelikli paya sahip olmaması veya kontrolü
elinde bulundurmaması,
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
 MESLEK PERSONELİ
GİRİŞ SINAVI 
d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve
diğer kanunlar uyarınca ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer
kanunlar uyarınca üç yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olması veya mülga 3182 sayılı Bankalar
Kanununun, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunun ve 2499 sayılı
Sermaye Piyasası Kanununun ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuatın hapis cezası gerektiren
hükümlerine muhalefet yahut mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer
kanunlar uyarınca basit veya nitelikli zimmet, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarile istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan
kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama veya Devletin
şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile Devlet sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik alametlerine ve
organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, yabancı
devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar, vergi kaçakçılığı suçlarından veya bu suçlara iştirakten hükümlü
bulunmaması, şartlarını taşımak.
7) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 26ncı maddesinde yer alan “Bu Kanunun 8 incimaddesinin birinci
fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartları taşımayan kişiler, bankalarda genel müdür, genel
müdür yardımcısı veya imza yetkisini haiz görevli olarak çalıştırılamazlar. Bankalar, bu kimselerin imza
yetkilerini derhal kaldırmak zorundadırlar. Kurum denetimleri sonucunda, bu Kanun veya ilgili diğer
mevzuat hükümlerini ihlâl ettikleri ve bankanın emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürdükleri tespit
edilen ve haklarında kanunî kovuşturma talep edilen banka mensuplarının, imza yetkileri Kurul kararı ile
geçici olarak kaldırılır. Bu kimseler, Kurulun izni olmadıkça imza yetkisini haiz personel olarak hiçbir
bankada çalıştırılamazlar” hükmü kapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak.
8) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasında kamu hizmetine atanmasına engel bir durumu
bulunmamak.
B) Özel Şartlar:
1) a) Bankalar yeminli murakıp yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için;
üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler,
iktisat, işletme fakültelerine bağlı bölümler ile bankacılık, bankacılık ve finans, istatistik, endüstri
mühendisliği,
b) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için; en az dört yıllık fakülte ve yüksekokulların
hukuk,
c) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık
eğitim veren; bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik
mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği,
fizik, matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayar,
ç) BDDK uzman yardımcısı için; üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren; hukuk,
siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerine bağlı bölümler ile istatistik ve
endüstri mühendisliği,
bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt
dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun veya belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış olmak.
2) 2017 ve 2018 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS);
a) Bankalar yeminli murakıp yardımcısı için; “KPSSP1, KPSSP2, KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22,
KPSSP23, KPSSP28, KPSSP47 veya KPSSP48” puan türlerinin herhangi birinden en az 80 puan almış olmak
ve en yüksek puanlı 1000 kişi içerisinde bulunmak.
b) Bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için; “KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23,
KPSSP28, KPSSP47 veya KPSSP48” puan türlerinin herhangi birinden en az 75 puan almış olmak ve en
yüksek puanlı 600 kişi içerisinde bulunmak.
c) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; “KPSSP1 veya KPSSP2” puan türlerinin
herhangi birinden en az 75 puan almış olmak ve; 
-Bilişim-1: Bilgisayar mühendisliği veya dengi bölümlerden başvuran en yüksek puanlı 160 kişi,
-Bilişim-2: Elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği,
elektronik ve haberleşme mühendisliği veya dengi bölümlerden başvuran en yüksek puanlı 100 kişi,
-Bilişim-3: Endüstri mühendisliği veya dengi bölümlerden başvuran en yüksek puanlı 200 kişi,
-Bilişim-4: Matematik mühendisliği, fizik, matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayar bölümleri
veya dengi bölümlerden başvuran en yüksek puanlı 200 kişi içerisinde bulunmak.
ç) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için; “KPSSP4, KPSSP5, KPSSP6 veya KPSSP7” puan
türlerinin herhangi birinden en az 75 puan almış olmak ve en yüksek puanlı 340 kişi içerisinde bulunmak.
d) BDDK uzman yardımcısı için; “KPSSP20, KPSSP25, KPSSP30, KPSSP40 veya KPSSP42” puan
türlerinin herhangi birinden en az 75 puan almış olmak ve en yüksek puanlı 400 kişi içerisinde bulunmak.
Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilecektir.
3) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
4) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için 3 Aralık 2018 tarihi itibarıyla avukatlık ruhsatına
sahip olmak. (Bu şartta belirtilen avukatlık ruhsatının aslı veya onaylı örneği, sözlü sınava katılmaya hak
kazanan adaylar tarafından ve en geç sözlü sınav tarihinde Kuruma teslim edilecektir.)
II. SINAV BAŞVURUSU :
Başvurular, 15 Kasım 2018 tarihi saat 14.00'da başlayıp, 26 Kasım 2018 tarihi saat 16.00’da sona
erecektir.
Başvuru yöntemi;
1) Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) ulaşılabilecek sınav sisteminde yer alan
"Başvuru Formu"nun on-line olarak doldurulması,
2) Formun doldurulmasını müteakip sistem üzerinden alınacak “Sınav Başvuru Dilekçesi”nin
çıktısının alınarak aday tarafından imzalanması (Programda kayıt zamanı tutulduğundan, adayların en
son kayıt yaptıkları başvuru formunu içeren dilekçenin çıktısını almaları gerekmektedir),
3) “Sınav Başvuru Dilekçesi”nin, en geç 3 Aralık 2018 tarihi saat 16.00’a kadar “Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu Büyükdere Cad. No:106 Şerbetçi İş Merkezi Esentepe Şişli/İSTANBUL’’
adresine sadece posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. (Aynı posta gönderimi içerisinde birden
fazla sınav başvuru dilekçesi bulunmaması gerekmektedir.)
Postadaki gecikmeler nedeniyle 3 Aralık 2018 tarihinden sonra Kurum kayıtlarına geçen dilekçeler
kesinlikle işleme alınmayacaktır. Adayların, elden başvuruları da kabul edilmeyecektir.
Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu, yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi,
Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) duyurulacaktır.
III. SINAV KONULARI VE SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
A) Yazılı Sınav Konuları; Yazılı sınav konularının dağılımı aşağıda belirtilmiştir:
1) Bankalar yeminli murakıp yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için;
a) İktisat: Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye ve Dünya Ekonomisi, Uluslararası İktisat, İstatistikEkonometri,
Para-Banka ve Finansal Piyasalar, İşletme İktisadı,
b) Maliye-Finans: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku, İşletme Finansmanı, Finansal
Yönetim, 
c) Hukuk: Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç ve Kişiler
Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri ve Kıymetli Evrak Hukuku), İcra ve İflas Hukuku,
Ceza Hukuku (Genel Esaslar),
ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Muhasebe Standartları ve Mali Tablolar Analizi,
d) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin
Türkçe'ye çevrilmesi.
2) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; (Bilgisayar mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme
mühendisliği veya dengi bölüm mezunlarından başvuran adaylar)
a) Temel bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme,
b) Bilişim teknolojilerinde temel kavramlar (bilgisayar teknolojileri kavramları, temel bilgisayar
ağları ve internet, temel bilgi güvenliği, temel veri tabanı),
c) Yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon,
ç) Yazılım mühendisliği, veri tabanı yönetim sistemleri, veri yapıları ve algoritmalar, bilgisayar
ağları ve internet, bilgi güvenliği, işletim sistemleri,
d) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin
Türkçe'ye çevrilmesi.
3) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; (Endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği,
fizik, matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayar veya dengi bölüm mezunlarından başvuran adaylar)
a) Temel bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme,
b) Bilişim teknolojilerinde temel kavramlar (bilgisayar teknolojileri kavramları, temel bilgisayar
ağları ve internet, temel bilgi güvenliği, temel veri tabanı),
c) Temel Bankacılık ve Finans Kavramları,
ç) Yöneylem Araştırması, Proje Yönetimi, Simülasyon, Rassal Modeller,
d) Olasılık, İstatistik,
e) Bankacılıkta Risk Yönetimi,
f) Finansal Matematik, Maliyet Muhasebesi; üstel ve logaritmik fonksiyonlar, diziler, seriler, türev,
integral, lineer cebir, diferansiyel denklemler ve bu konuların iktisadi uygulamaları,
g) Yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon,
ğ) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin
Türkçe'ye çevrilmesi.
4) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için;
a) Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı, Ceza Hukuku,
b) Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku,
c) İcra ve İflas Hukuku, Usul Hukuku (Ceza Muhakemeleri Usulü ve Hukuk Usulü Muhakemeleri),
ç) Milletlerarası Özel Hukuk, Uluslararası Hukuk.
d) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin
Türkçe'ye çevrilmesi.
5) BDDK uzman yardımcılığı için;
a) Maliye: Kamu Maliyesi (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Borçları), Maliye
Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları,
b) Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı), Borçlar Hukuku, Medeni
Hukuk (Başlangıç ve Kişiler Hukuku), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler),İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
c) İşletme: İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Davranış, Yönetim ve Organizasyon, Stratejik
Planlama ve Yönetim
ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Analiz ve Raporlama,
d) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin
Türkçe'ye çevrilmesi. 
B) Sözlü Sınav konuları; Sözlü sınavda adaylar;
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilir.
C) Sınavın Değerlendirilmesi;
Yazılı sınav aşamasında, her sınav konusu veya grubu 100 üzerinden değerlendirilir ve başarılı
sayılabilmek için her sınav konusundan veya grubundan en az 60 puan alınması ve sınav ortalamasının en
az 70 puan olması gerekir. Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan
başlanarak açıktan atama izni verilen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır.
Sözlü sınav aşamasında başarılı sayılmak için, sınav ortalamasının en az 70 puan olması gerekir.
Giriş sınavının yazılı ve sözlü aşamasında başarılı olan adayların, yazılı ve sözlü sınav puanlarının
aritmetik ortalaması alınmak suretiyle giriş sınavı başarı puanı tespit edilir.
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
(www.bddk.org.tr)
Büyükdere Cad. No:106 Şerbetçi İş Merkezi Esentepe Şişli/İSTANBUL
Tel: 0 (212) 214 58 79 – 56 63
Not: Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun resmi internet adresinden
(www.bddk.org.tr) veya gerek görülmesi halinde ilgililerin iletişim adresleri üzerinden duyurulacaktır. 

Bu haber toplam 1713 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.