• BIST 5.114,97
 • Altın 1312.477
 • Dolar 20.9351
 • Euro 22.3169
 • İstanbul 18 °C
 • Ankara 17 °C
 • Belediye İtfaiye Eri Alımı 2023 Başvuru Şartları Nedir?
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Belediye İtfaiye Eri Alımı 2023 Başvuru Şartları Nedir?
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.

Bartın İl Özel İdaresi mimar mühendis ve dekoratör kamu personeli alımı

Bartın İl Özel İdaresi mimar mühendis ve dekoratör kamu personeli alımı
Bartın İl Özel İdaresi mimar mühendis ve dekoratör kamu personeli alımı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

2019 YILI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

A-SINAVIN AMAÇ VE KAPSAMI


1- 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36' ncı maddesi çerçevesinde; 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 49. maddesi gereğince kadro karşılığı teknik hizmetler sınıfında 4 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

2- Giriş Sınavı; sözlü mülakat olarak tek aşamada yapılacaktır.

B-AL1NACAK PERSONEL UNVANLARI

B-AL1NACAK PERSONEL UNVANLARI

S.No

Personelin Unvanı

Aranan Şartlar (Eğitim)

Kadro

Sayısı

Hizmet Sınıfı

1

Mühendis

Orman Mühendisliği Bölümünden Mezun Olmak

Lisans

2

THS

2

Dekoratör

Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümünden Mezun Olmak

Lisans

1

THS

3

Mimar

Mimarlık Bölümünden Mezun Olmak

Lisans

1

THS

A. Sözlü mülakatta adayların mesleki, genel kültür bilgileri, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, özel idare çalışmaları hakkındaki bilgileri göz önünde bulundurulacaktır.

B. İstenilen şartlara haiz olup, başvurusu kabul edilen ve onaylanan bütün adaylar sözlü mülakat sınavına çağırılacaktır. Sınav Komisyonu, sınavın iptaline veya ertelenmesine yetkilidir. Sınav sonunda belirlenen adayların sözleşmeli olarak göreve başlatılması veya başlatılmaması idarenin yetkisindedir.


C. Adaylardan başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Bunlar göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında; 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanun'unun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

D. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49'ncıı maddesi gereğince, sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir Kııı umca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibarin bir (1) yıl süreyle Kuruntumuzun sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmeleri mümkün değildir.

C- GENEL BAŞVURU ŞARTLARI:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanıımı'nun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- Türkiye'deki ve denkliği YÖK tarafından kabul edilen Fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,


3- 2018 yılında ÖSYM tarafından yapılan KPSS-B Grubu (Lisans mezunları için P3 puan türü) sınavından en az 60 (Altmış) puan almış olmak,

4- Erkek adaylar için Askerlikle ilişiği bulunmamak,

5- Müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.

7- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (...)(!) zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli itlas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

8- Sınavı kazanan adayın Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacak olup, güvenlik araştırması sonucu olumlu çıkmayan aday sözleşmeli personel olarak ataması yapılmayacaktır.


9- İlimizde, şantiye ve her türlü arazi şartlarında çalışmayı ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 5. maddesinde "İl Özel İdaresinin görev alanı İl sınırını kapsar" hükmüne istinaden İlimize bağlı 3 ilçenin herhangi birinde İl Özel İdaresince gerek görülmesi halinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmek,

10- Müracaat tarihi itibariyle son I yıl BARTIN İlinde ikamet ediyor olmak. Bunu Nüfus Müdürlüğünden alacağı yazıyla belgelendirmek.

D- ÖZEL ŞARTLAR

ORMAN MÜHENDİSİ;

a) Orman izin haritası hazırlayabilecek ve kontrolünü yapabilecek,

b) Coğrafi bilgi sistemleri ve veri tabam oluşturma konusunda ileri seviye bilgi sahibi olan ve bunu belgeleyebilecek,

c) Coğrafi bilgi sistemleri ile ilgili yazılımlardan en az birini (ArcGIS, NetCAD, QGIS vb.) ileri seviye kullanabilen ve belgeleyebilecek,

d) Coğrafi veri servisleri ve SQL hakkında bilgisi olan, Oracle, PostGİS ve MsSQL Server veri tabanlarına yönelik temel veri tabanı yeteneklerine hakim, CBS yazılım geliştirme analiz ve tasarım süreçlerinde deneyimli,

e) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü "CBS Operatörü (Seviye4)" mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.

DEKORATÖR;


a) YÖKDİL sınavı veya ÖSYM tarafından yapılan KPDS, ÜDS, YDS, eYDS sınavlarının birinden en az 50 puan veya ilgili mevzuat hükümleri gereğince eşdeğer olduğu kabul edilen uluslararası sınavların birinden eşdeğer puan alınış olmak,

b) Lumion İleri Seviye Mimarı Görselleştirme Eğitimi ile 3d Max-Vray programı kursunu başarı ile tamamlamak ve belgelemek.

c) Aııtocad, Sketchup, Lumion, Archicad, Atlantis, 3d Max programlarını aktif olarak kullanıyor olmak,

d) Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü) sertifikası sahibi olmak,

e) Yapım işleri ile ilgili metraj ve keşif hesapları yapabilmek, hakediş hazırlayabilmek, uygulama projeleri ve yapı denetim konularında deneyimli olmak,

f) Teknik Şartname, keşif, metraj ve maliyetlendirme konularına hakim olmak,

g) Mahalli İdarelerde en az 1 sene İç Mimar olarak görev yapmış olmak,

h) En az 4 Yıllık mesleki deneyiminin olduğunu belgelemek.

MİMAR;

a) Netcad, Revit Architecture ve 3ds Max Modelleme + V-ray kursunu başarı ile tamamlamak ve eğitim sertifikası sahibi olmak.

b) Netcad, Lumion, Revit, 3ds MaxAutocad, Photoshop, Microsoft Office programlarını aktif kullanıyor olmak.

c) Mahalli İdarelerde en az I sene Mimar olarak görev yapmış olmak.

E- BAŞVURU SEKLİ

Müracatlar insankaynaklariegitimGŞ,bartinozelidare.gov.tr adresinden ya da mesai saatleri içerisinde Bartın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden temin edilecek iş talep formu ve başvuruda istenen belgeler ile birlikte İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. (Süresi içinde posta yolu ile başvuru kabul edilecektir.)

Başvuru esnasında istenecek belgeler:

Diploma fotokopisi son altı ay içinde çekilmiş olan iki adet fotoğraf, yerleşim yeri belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi ve kısa özgeçmişine anlatan belge.

İş talep formunu eksik dolduran ya da eksik belge ile müracaat edenlerin başvuruları değerlendirilmeye alınmayacaktır.

İstenen şartlara haiz olup, başvurusu kabul edilen ve onaylanan bütün adaylar mülakat/sözlü sınavına çağrılacaktır. Sınav komisyonu sınavın iptaline veya ertelenmesine yetkilidir. Sınav sonunda belirlenen adayların sözleşmeli olarak göreve başlaması veya başlatılmaması İdarenin yetkisindedir. Sınava müracaat tarihinden önce ve geçmişte İdaremizde çalışmak üzere müracaatta bulunmuş olanların müracaatları geçerli değildir.

Adaylardan başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve göreve başlatılmayacaklardır. Göreve başlatılmış olsalar dahi iş sözleşmeleri iptal edilerek yasal işlem yapılacaktır. 5237 sayılı TCK ilgili hükümleri uygulanarak Bartın Cumhuriyet Baş Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Müracaat eden adayların evrakları iade edilmeyecektir. Ayrıca kazanan ve kazanamayan adaylar İl Özel İdaresinin web sitesinde ve ilan panosunda ilan edilecek olup, kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar tek unvan için müracaat hakkına sahiptirler,

Giriş sınavı; sözlü/mülakat olarak tek aşamada yapılacaktır.

Sözlii/Mülakatta komisyon Başkan ve Üyelerin takdir edeceği puanlama 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Her unvan için ayrı ayrı puanlama yapılacaktır.

2018 yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından yapılan KPSS-B grubu P3 puan türünün % 30' u

Sözlü/Mülakat sınav notunun % 70'i

En yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılacaktır.

Sözlü/Mülakat değerlendirmeleri;

Mesleğe (unvan) ilişkin bilgi düzeyi,

Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

Genel kültürü ve genel yeteneği,

Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında olacaktır.

F- SINAV TAKVİMİ

Başvuru Yeri: Bartın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Müracaat Başlangıç Tarihi: 18/11/2019

Müracaat Bitiş Tarihi: 22 / I I / 2019 Saat 17.30

Sınav Komisyonu Değerlendirme: 25/1 I /2019 - 29 / 11/ 2019 Sözlü/Mülakat Sınav Yeri: Bartın İl Özel İdaresi Çok Amaçlı Toplantı Salonu Sözlü/Mülakat Sınav Tarihi ve Saati: 06 / 12/2019 CUMA Günü Saat 10.00

Sözlü/Mülakata girmeye hak kazananların listesi İdaremiz internet sitesinde ve ilan panosunda asılarak ilan edilecektir.

Sözlü/Mülakat sıralaması komisyonca belirlenecektir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar Bartın İl Özel İdaresi çok amaçlı toplantı salonunda sözlü/miilakat sınavına tabi tutulacaklardır.

Sözlü sınav sonucu İl Özel İdaresi İlan Panosunda ve İdaremiz internet sitesinde ilan edilecektir. Bu ilanlar kazananlar veya kazanamayanlar için tebligat mahiyetinde olacak adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınavda her bir branş için açık kontenjan sayısı kadar asil ve I yedek aday tespit edilecek olup, yedek adayın geçerlilik süresi, sınav tarihinden itibaren geçerli olmak üzere I yıldır.

Kazanan adayların göreve başlamaları, İdarenin belirleyeceği 2020 takvim yılı için başlama yazısının tebliğinden itibaren, sözleşme yapılmasını müteakip 15 gün içerisinde olacaktır. Görevine başlamayanların işe başlama onayları iptal edilecektir.

G- SINAV SONUNDA BAŞARILI OLACAK ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

Cumhuriyet Başsavcılığı adli-sicil belgesi,

Tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak sağlık raporu

o Mezuniyete ait diplomanın aslı veya noter tasdikli sureti

o Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge aslı veya onaylı sureti

Nüfus kayıt sureti

2 adet yeni çekilmiş fotoğraf

Yerleşim yeri belgesi

H- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Başvurular komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar www.baitinozelidare.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Ataması yapılacak adayların listesi işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www,bartinozelidare.goy.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir.

İlgililere yazılı veya sözlü ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.

Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.

Yukarıda belirtilen açıklamalar dışında gerek duyulması halinde 0378 228 50 20 numaralı telefondan bilgi alınabilir.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

İlan Olunur.

Bu haber toplam 1231 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.