• BIST 4.827,04
 • Altın 1068.279
 • Dolar 18.6303
 • Euro 19.5652
 • İstanbul 10 °C
 • Ankara 7 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Adalet Bakanlığı 400 İcra Müdür Yardımcısı Kamudan Kariyer Alım İlanı

Adalet Bakanlığı 400 İcra Müdür Yardımcısı Kamudan Kariyer Alım İlanı
400 İcra Müdür Yardımcısı Kamudan Kariyer Alım İlanı

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden İcra Müdür Yardımcılığına geçiş sınavı düzenleneceğini duyurdu. 

 İ L Â NA D A L E T B A K A N L I Ğ I N D A N

1-Bakanlığımızca, icra kâtipleri arasından yapılacak yazılı ve sözlü sınavlar ile 400 icra müdür yardımcısı naklen alınacaktır.

2-Yazılı sınav, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından 22 Aralık 2018 Cumartesi günü Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı 15 Temmuz Şehitleri Binası 150. Sokak Ayvalı Keçiören/Ankara’da yapılacaktır. Sınav saat 10:00’da başlayacak ve 110 dakika sürecektir.

3-Başvuranların icra müdür yardımcısı olarak atanabilmeleri için İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a)İcra kâtibi olarak 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla fiilen en az bir yıl çalışmış olmak, (Aylıksız izinde geçirilen süreler fiili hizmet süresine dahil edilmeyecektir. İlgilinin en geç 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla asaletinin tasdik edilmiş olması gerekmektedir. 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla asalet tasdiki onaylanmadığı anlaşılan adaylar yazılı sınavı kazanmış olsa dahi sözlü sınava alınmayacaklardır.)

b) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı veya en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak.

c)Yapılan denetimler sonucunda, hakkında düzenlenen raporların olumlu olması.

4-Adaylar başvurularını, 05-16 Kasım 2018 tarihleri arasında icra kâtipleri arasından yapılacak icra müdür yardımcılığına geçiş sınavı bilgi formu ve ilanın 3 üncü maddesinin (b) fıkrasında belirtilen (görev yaptığı birimince onaylanmış) öğrenim belgesi ile birlikte bağlı bulunulan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarına şahsen yapacaklardır.

5-Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Bakanlığımızca incelenecek ve aranan şartları taşıyanlara ilişkin liste 26 Kasım 2018 tarihinde www.adalet.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

6-Sınavla ilgili bilgilendirme amaçlı sınav uygulama duyurusu 26 Kasım 2018 tarihinde www.aybu.edu.tr/hukukinternet adresinden ilan edilecektir.

7-Sınava girecek adaylar, sınav ücreti olarak Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin Halk Bankası merkez şubesi IBAN: TR 63 0001 2009 1940 0006 0000 72 numaralı hesabına 28 Kasım- 03 Aralık 2018 tarihleri arasında 150,00.-TL (Yüz Elli Türk Lirası) yatıracaklar ve www.aybu.edu.tr/hukuk internet adresinden e-başvurularını yapacaklardır.

8-Engelli adayların, sınavının daha elverişli şartlarda yapılabilmesi için; başvuru sırasında, engel durumunu icra müdür yardımcılığına geçiş sınavı bilgi formunda belirtmesi, ayrıca engel durumunu belirtir sağlık kurulu raporunun veya engelli kimlik kartının kurum onaylı bir örneğinin başvuruya eklemesi gerekmektedir.

Beyan edilen engel durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.

9-Sınava; sınav uygulama takviminde belirtilen süreler içerisinde e-başvurusunu yapmayan, başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, başarılı olamayan, başvuru şartlarını taşımadığı hâlde sınav ücreti yatırmış olan adayların ödedikleri ücretler kesinlikle iade edilmeyecektir.

10- Sınava girecek adaylara ilişkin sınava giriş belgesi düzenlenmeyecek olup, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin www.aybu.edu.tr/hukuk internet sitesi üzerinden adayların sınav yerlerini gösteren liste en geç 19/12/2018 tarihine kadar ilan edilecektir.

11- Adaylar başvuru şartlarını taşımaları durumunda belirtilen süre içerisinde sınav ücretini yatırmaları ve e-başvuru yapmaları kaydıyla sınava, üzerinde fotoğraf ve TC kimlik numarası bulunan bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, geçerliliği devam eden pasaport veya kurum kimlik kartı) ile gireceklerdir. Kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

12-Sınavda adaylara, 50 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 50 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testler aşağıda belirtilen konular ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır:

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi:

a)Türkçe (10),

b)Matematik (10),

c)Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (10),

d)Türk Kültür ve Medeniyetleri (10),

e)Temel Yurttaşlık Bilgisi (10)

Alan Bilgisi Testi:

a)Türk Ticaret Kanununun başlangıç hükümleri, tacirleri düzenleyen birinci kitabın birinci kısmı, ticaret şirketlerinin genel hükümlerini düzenleyen ikinci kitabın birinci kısmı, kıymetli evrakı düzenleyen üçüncü kitabı ve deniz ticaretinde cebri icraya ilişkin özel hükümleri düzenleyen beşinci kitabın sekizinci kısmı (9),

b)İcra ve İflâs Kanunu, İcra ve İflâs Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname, İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği (15),

c)Harçlar Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu (8),

d)Türk Borçlar Kanununun genel hükümlerini düzenleyen birinci kısmı (9),

e)Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin Dördüncü Kısmı, Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik (9),

13-Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınacaktır.

Yazılı sınavda genel yetenek ve genel kültür soruları yirmi (20), alan bilgisi soruları seksen (80) puan ağırlığına sahip olacak şekilde değerlendirilir. Bu değerlendirme yapılırken genel yetenek ve genel kültür konuları ile alan bilgisi konuları kendi aralarında eşit olarak puanlandırılacaktır. Sınavda yer alacak genel yetenek ve genel kültür bölümüne ait her bir soru 0,4 puan değerine, alan bilgisi bölümüne ait her bir soru ise 1,6 puan değerine sahiptir. Tam puan virgülden sonra ondalık dilim ne olursa olsun bir üst puana tamamlanmayacaktır.

Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden Genel Başarı Puanı en az yetmiş puan almak kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen kadro sayısının (400) bir katı fazlası (800) aday sözlü sınava çağrılmaya hak kazanacaktır. 800 üncü adayla aynı puanı alan diğer adaylarda sözlü sınava katılmaya hak kazanacaklar ve Bakanlığımız tarafından yapılacak sözlü sınava çağrılacaklardır. Ancak; başarı oranı ilan edilen kadronun bir katı fazlasının altında olursa, sadece 70 ve üzeri puan alanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanacaklar ve sözlü sınava çağırılacaklardır.

14-Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun sınavı yapan Üniversitenin Merkez Sınav Kurulu kararıyla belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

15-Sınavda hatalı sorulan sorular değerlendirme dışı bırakılacaktır. Hatalı sorular değerlendirme dışı bırakıldıktan sonra kalan sorulan değerlendirmeye esas soru miktarını oluşturur. Adayların puanları yeni soru sayısı dikkate alınarak hesaplanacaktır.

16-Sınav sonuçları 14 Ocak 2019 tarihinde www.aybu.edu.tr/hukuk internet adresinden duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet adresinde ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

17-Ayrıca sınav sonuçları www.adalet.gov.tr internet adresinden duyurulacak, kontenjana giren adayların sınav sonuç bilgisinde “Sözlü sınava katılmaya hak kazandınız.” 70 ve üzeri puan alan ancak kontenjana giremeyen adayların sınav sonuç bilgisinde “Kontenjan nedeniyle sözlü sınava katılmaya hak kazanamadınız.”, 70 puanın altında puan alan adayların sınav sonuç bilgisinde ise “Kazanamadınız.” ibaresi yer alacaktır.

18-Adaylar; sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav soru ve cevap anahtarlarının www.aybu.edu.tr/hukuk internet adresinden yayınlanmasından itibaren en geç 31 Aralık 2018 tarihine kadar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sınav sonuçlarının www.aybu.edu.tr/hukuk internet adresinden yayınlandığı tarihten itibaren en geç 21 Ocak 2019 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü İcra ve İflâs Hizmetleri Daire Başkanlığına DYS üzerinden ve fiziki olarak acele posta (APS) ile ulaştırmaları gerekmektedir.

Adaylar, itiraz başvurularını Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin Halk Bankası merkez şubesi IBAN: TR 63 0001 2009 1940 0006 0000 72 numaralı hesaba 50,00.-TL (Elli Türk Lirası) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imzası, iletişim ve adres bilgileri, dekontu/ATM işlem fişi olmayan dilekçeler ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

İtirazlar Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından incelenecek ve sonuçları Bakanlığımızca ilgililere bildirilecektir.

19-Sözlü sınav Bakanlığımızca yapılacak olup, sözlü sınavın yeri ve zamanı Bakanlığımız internet adresinden bildirilecektir.

20-Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı olan adayların atanmaları, nihaî başarı listesindeki sıraya göre kur’a ile yapılacaktır.

21-Kur’a günü ve yeri Bakanlığımız internet adresinden ayrıca duyurulacaktır.

D U Y U R U L U R

Ek:
1- Sınav Takvimi
2- İcra Kâtipleri Arasından Yapılacak İcra Müdür Yardımcılığına Geçiş Sınavı Bilgi Formu

Bu haber toplam 1627 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.