• BIST 4.962,48
 • Altın 1048.046
 • Dolar 18.632
 • Euro 19.2445
 • İstanbul 14 °C
 • Ankara 8 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

Adalet Bakanlığı 300 idare memuru alıyor

Adalet Bakanlığı 300 idare memuru alıyor
Adalet Bakanlığı 300 idare memuru alıyor

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:
İDARE MEMURU ÖĞRENCİSİ ALIM İLANI
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce sözlü sınav ve mülakat ile 9-5'inci dereceli
kadrolara 300 idare memurluğu öğrencisi alınacaktır.
1) BAŞVURU YERİ VE TARİHLERİ:
19.08.2019 tarihinde başlayıp 02.09.2019 tarihi mesai saati bitimine kadar Ağır Ceza
Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı bilgi işlem şube müdürlükleri, şeflikleri ve bürolarına bizzat
yapılacak, posta yoluyla yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
2) BAŞVURU ŞARTLARI:
a) Adaylarda aranacak şartlar;
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil
Yönetmeliği ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş,
Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 29'uncu maddesi hükümleri gereğince adayların aşağıdaki
şartları taşımaları gerekmektedir.
-Türk Vatandaşı olmak,
-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
-Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla erkek adaylar için askerlikle ilgisi
bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik
hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
-Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 02/09/2019 itibariyle 18 yaşını doldurmuş,
merkezi sınav (KPSS LİSANS Genel Yetenek- Genel Kültür Sınavı 22 Temmuz 2018 tarihinde
yapılmıştır.) tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak (22/07/1983 ve sonrası doğumlu olanlar),
-Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması
sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü
olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik
ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri
olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık
kurulu raporu ile belgelemek, (sağlık kurulu raporu sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı
olan adaylardan istenecektir.)
-2018 KPSS LİSANS sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
-En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun
olmak,
b) Başvuruda istenecek belgeler;
-Başvuru Formu (Ek-1),
-Adlî sicil ve arşiv kaydının bulunmadığına dair (adayların devam eden veya sonuçlanan
soruşturma ve kovuşturmaların olup olmadığını, var ise suçun niteliği ve mahkeme bilgilerini
belirtir imzalı ve yazılı beyana ek olarak www.turkiye.gov.tr adresinde 'Adli Sicil Kaydı
Sorgulama' ekranından alacakları çıktı belgesi) beyanı,
-Öğrenim durumlarını gösteren belgenin noter onaylı sureti ya da ilgili kurumunca
(üniversite veya fakülte yetkilisi, adliye yazı işleri müdürü vb.) verilen onaylı örneği (adaylar
başvuru sırasında öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslını ibraz etmeleri halinde başvuruyu
kabul eden memur tarafından da onaylanabilecektir),
-2018 KPSS LİSANS sınavı KPSSP3 puan türünü gösterir sınav sonuç belgesinin çıktısı,
-Son altı ay içinde çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf (6x9) (Kamu Kurum ve
Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun),
-Fotoğraflı özgeçmiş(Ek-2),
-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık numarası bulunan fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus
cüzdanı veya pasaport) fotokopisi,
-Kamu kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapmış
olanlardan görev yaptıkları kurumdan alacakları hizmet belgesi,
- Sınav başvuru tarihi itibarıyla güncel askerlik durum belgesi (askerliği tecilli olanlardan
tecilli olduğuna dair belge, askerliği yapmış olanlardan terhis olduğuna dair belge, askerlikten
muaf olanlardan muafiyete ilişkin sağlık raporu veya muafiyet belgesi. www.turkiye.gov.tr
adresinden alınmış çıktılar kabul edilebilir.),
www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak ve durumunu belirtir her türlü belge, başvuruyu
alan görevli memur tarafından doğrulanması şartıyla kullanılabilecektir.
3) SÖZLÜ SINAV VE MÜLAKAT:
-Sözlü sınav ve mülakata, 2018 KPSS LİSANS sınavına katılıp KPSSP3 puan türünden
70 ve daha yukarı puan alan öğrenci adaylarından en yüksek puandan başlamak üzere Bakanlıkça
belirlenen (300) kadro sayısının 5 katı (1500) idare memurluğu öğrenci adayı çağrılacaktır.
-Sözlü sınav ve mülakata girecek adayların isimleri, sınav yerleri ile sözlü sınav tarihleri
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden (www.cte.adalet.gov.tr) bilahare ilân
edilecektir.
- Sözlü sınav ve mülakata çağrılan adayların yanlarında Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık
numarası bulunan fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) getirmeleri
gerekmektedir.
a) Sözlü sınav;
- İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,
- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,
- Genel kültür 40,
puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. İlgilinin atanacağı
kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz
kurumu idaresine ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.
b) Mülâkat;
- İlgilinin davranışı ve genel fiziki durumu 50,
- Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 50,
puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Öğrenci adayının sözlü
sınavda ve mülâkatta başarılı sayılabilmesi için her birinden 100 tam puan üzerinden en az 70
puan alması gerekmektedir.
4) NİHAİ BAŞARI LİSTESİ:
Nihai başarı listesi, adayların merkezi sınav, sözlü sınav ve mülakatta aldıkları puanların
aritmetik ortalamasına göre belirlenerek sınavın bitimini takip eden on gün içerisinde
www.cte.adalet.gov.tr adresinde ilân edilecektir.
Nihai başarı listesinde, puanların eşit olması halinde; sırasıyla merkezi sınav puanı, sözlü
sınav puanı, mülakat puanı ve diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.
Sınavı kazanan adayların, öğrenciliğe kabulde istenecek belgelerle birlikte, tebliğ
tarihinden itibaren 15 gün içinde Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim
Merkezi Müdürlüğü İncek Yerleşkesi, Ahlatlıbel Mah. 1859. Cad. No:42 Çankaya/ANKARA
adresine bizzat başvurmaları gerekmektedir.
5) SINAVI KAZANANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER
- Adli sicil kaydı olup olmadığına, hakkında devam eden bir ceza soruşturması veya
kovuşturması bulunup bulunmadığına dair yazılı beyanı,
- Güvenlik soruşturma ve araştırma formu (Genel Müdürlük internet adresinden temin
edilecek bu formun 2 adet hazırlanması ve bilgisayar ile doldurulması, yer alacak ifadelerde
kısaltma yapılmaması, fotoğraf yapıştırılarak imzalanması gerekmektedir),
- Erkek adaylardan askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü
olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik
ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri
olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık
kurulu raporu ile belgelemek,
- Öğrenim belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti,
Süresinde başvurmayanlar, istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenler ve öğrenciliğe
başvuru şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin yerine nihaî başarı listesindeki
sıralamaya göre eğitimin başladığı tarihe kadar öğrenci adayı alınacaktır. Eğitimin başladığı
tarihten itibaren mazeretlerine bakılmaksızın öğrenci adayı alımı yapılmayacaktır.
Eğitime başladıkları tarihte, sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri
tamamlanmamış olanlar için geçici kayıt yapılacaktır. Sağlık raporunun tamamlanması ve
güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanmasından sonra kesin kayıt yapılacaktır. Sağlık
raporunun ibraz edilememesi veya güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması halinde
adayların öğrencilikle ilişikleri kesilecek ve yerlerine öğrenci adayı alınmayacaktır.
6) ÖZEL HÜKÜMLER
- Hizmet öncesi eğitim alan öğrencilere, eğitim süresince (3000) gösterge rakamının
memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda harçlık ödenecektir.
- Hizmet öncesi eğitimin süresi eğitim kurulu tarafından belirlenen 5 aylık süredir. Ceza
İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yapılacak
hizmet öncesi eğitim, isteğe bağlı olarak yatılı şekilde sürdürülür. Eğitim merkezlerinin ve yatılı
tesislerinin her türlü gereksinimi, giderleri ve hizmet öncesi eğitime alınanların resmî kıyafet ve
harçlıkları Bakanlık bütçesinden karşılanır. Eğitim merkezlerinde yatılı olarak kalmayan idare
memurluğu öğrencileri, bu hizmetlerden yararlanmamaları karşılığı herhangi bir hak talep
edemezler.
- Eğitim görenler, eğitim süresi içinde kendilerine öğretilen konularda yazılı, sözlü
ve/veya uygulamalı sınava alınacaktır. Hizmet öncesi eğitimi başarı ile tamamlayan idare
memurluğu öğrencilerinin idare memurluğuna atamaları yapılacaktır.
- Başarısız olan öğrenci adaylarının eğitim merkezi ile ilişiği kesilecektir. Başarısızlıkları
veya sağlık durumları dışındaki nedenlerle öğrenciliği sona erdirilenler veya isteği ile
öğrencilikten ayrılanlar, kendileri için yapılmış bulunan bütün giderleri iki katı olarak karşılamak
zorundadırlar.
- Ataması yapıldıktan sonra, sağlık nedeniyle görevini yapmaya devam edemeyecekler
hariç olmak üzere herhangi bir sebeple mecburi hizmet yükümlülüğü dolmadan görevinden
çekilenler ile görevi ile ilişiği kesilenler kendileri için yapılmış bütün giderleri, görev
yapmadıkları süre ile orantılı ve iki katı olarak ödemek zorundadırlar.
- Hizmet öncesi eğitim görerek ataması yapılanlar her öğretim yılı karşılığında iki yıl süre
ile mecburî hizmetle yükümlüdürler.
İletişim : Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Planlama ve İstihdam Bürosu
Telefon : 0312 507 04 00
DUYURULUR.
EK:
Ek-1 Başvuru Formu
Ek-2 Fotoğraflı Özgeçmiş
Ek-3 İdare Memurluğu Tanıtımı
Ek-4 Sınav Takvimi

KAMUDANKARİYER.COM ÖZEL HABER

İŞ İLANLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN HEMEN ANDROİD UYGULAMAMIZI İNDİREBİLİRSİNİZ

TÜM PERSONEL - MEMUR- KPSS İLANLARI CEBİNE ÜCRETSİZ GELSİN HİÇBİR İLANI KAÇIRMA TIKLA

KPSS VE PERSONEL-İŞÇİ- MEMUR ALIMLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN RESMİ FACEBOOK SAYFAMIZA TIKLA BEĞEN

FACEBOOK MEMUR PERSONEL ALIMLARI GRUBUNA ÜYE OLMAK İÇİN TIKLA

Bu haber toplam 866 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.