• BIST 2.878,08
 • Altın 1025.774
 • Dolar 17.9618
 • Euro 18.1953
 • İstanbul 29 °C
 • Ankara 28 °C
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır
 • İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
 • Binance ve Gateio Borsasından indirimli referans ile üye olun.
 • Kültür ve turizm bakanlığı Büro Personeli alımı yapılacaktır

55 KPSS Puanla 10 Evlendirme Memuru Alınıyor

55 KPSS Puanla 10 Evlendirme Memuru Alınıyor
55 KPSS Puanla 10 Evlendirme Memuru Alınıyor

DERİK BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
Derik Belediyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek
üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ve Belediye
Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS
türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan
atama yoluyla memur alınacaktır.
Sıra
No
Kadro
Unvanı
Sınıfı Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS
Puan Türü
KPSS
Taban
Puanı
1
Zabıta
Memuru GİH 9 2 Herhangi bir lisans programından mezun olmak
Erkek/
Kadın
KPSSP3 55
2
Muhasebe
Memuru GİH 8 1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi veya Siyasal
Bilgiler Fakültesinden Mezun Olmak
Erkek/
Kadın
KPSSP3 55
3
Evlendirme
Memuru GİH 8 1 Herhangi bir lisans programından mezun olmak
Erkek/
Kadın
KPSSP3 55
4 Memur GİH 9 2 Herhangi bir lisans programından mezun olmak
Erkek/
Kadın
KPSSP3 55
5 Veznedar GİH 10 1
Muhasebe Bölümü Ön lisans Programlarından
Mezun olmak
Erkek/
Kadın
KPSSP93 55
6 Memur GİH 11 1
Büro Yönetimi, Yerel Yönetimler, Mahalli
İdareler, İşletme, Muhasebe Ön lisans
Programlarından mezun olmak
Erkek/
Kadın
KPSSP93 55
7 Memur GİH 10 2
Büro Yönetimi, Yerel Yönetimler, Mahalli
İdareler, İşletme, Muhasebe Ön lisans
Programlarından mezun olmak
Erkek/
Kadın
KPSSP93 55
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması
gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1.BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen boş zabıta memuru ve diğer memur
kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.
Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmak gerekmektedir.
a. Türk vatandaşı olmak.
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa
bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli
iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
g. Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca
bulunmamak.
2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartlarını taşımak ve bu
öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSSP93,2018 yılı KPSSP3 Kamu Personel Seçme Sınavına
girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak.
c. Zabıta Memuru Kadrosu için; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında
belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel
şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç
karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en
az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-)
10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış
olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır. Ayrıca bu kadroya başvuracaklar
için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel engeli bulunmamak şartı
aranacaktır.
d.Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her Aday Eğitim durumuna göre sadece bir
kadroya müracaat edebilir.)
3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
• İş Talep Formu Kurumumuzdan yada belediyemizin internet adresinden
www.derik.bel.tr temin edilecektir.
• Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
• Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
• Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı
ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
• KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
• Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
• 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
• Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe 
4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
➢ Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, 04/02/2019’dan 08/02/2019 günü saat 17.00' ye
kadar (mesai günlerinde saat 08.00-17.00 arasında) müracaatlarını yapabileceklerdir.
➢ Mardin ili Derik Belediyesi adresindeki Derik Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne
teslim etmeleri gerekmektedir.
➢ Zabıta memuru başvuruları şahsen yapılacaktır.
➢ Memur kadrolarına başvurular şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılacaktır.
Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
➢ Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,
belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI:
➢ T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama
yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava
çağrılacaktır,
➢ Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır,
➢ Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı
13/02/2019 tarihinde belediyemiz www.derik.bel.tr adresinden ilan edilecektir,
➢ Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu ''Sınav Giriş Belgesi''
gönderilecektir,
➢ Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
6.SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Derik Belediyesi 'de; memur, muhasebeci, veznedar ve zabıta memuru alımı için Belediyemiz
Fen İşleri Müdürlüğü Toplantı Salonunda 20/02/2019 Günü saat:10:00’da başlamak
üzere sözlü sınav yapılacaktır.
Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir. Belediye,
başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak
üzere, atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava çağıracaktır.
Sınav Konuları:
a. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
b. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
c. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
d. Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
7.SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ:
Sınavda Değerlendirme; memur, muhasebeci, veznedar ve zabıta memuru kadroları için
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15'er puan, kadro
unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak
üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu
üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların
atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının
aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan
edilecektir.
Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı
kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday
listeleri belediyenin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı
tebligat yapılacaktır.
Sınav Komisyonları; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin
bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz.
Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu
kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren
yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün
içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan Olunur.

 

Bu haber toplam 1240 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
 • Sahil Güvenlik Akademisi 2020 Öğrenci Alımı için ilan açmıştır
 • 2020 KPSS Tarih ve Anayasa Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları
 • KPSS Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Önlisans Ne Zaman?
 • 2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?
 • E-KPSS Konu Dağılımı ve Soru Dağılımı Nedir?
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Haziran ayı Uzman Memurlar Alacaktır
 • İstanbul Pandemi Hastanesi 3 bin sağlık personeli alımı
 • MSÜ Askeri Öğrenci Alımları MSB Harp Okulları Resmi duyurusu
 • GOP 146 Daimi Sürekli işçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacaktır
 • İlginç iş fikirleri - Kilosunu Bin 400 TL'ye Satıyor Taleplere Yetişemiyor
 • TRT 2020 Yılı Personel iş ilanları 2020
 • TCDD Kamu Personeli Alımları 2020
 • Belediye Daimi Şoför ve İşçi Alımları 2020
 • 4.500 TL Maaşla Kadrolu Memur Alımı
 • 14 BİN KADROLU İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SAATLERİ
 • YÖK Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Alımı 2020
 • İçişleri Bakanlığı Devlet Memuru Alımları 2020
 • KPSS A Grubu 2020 Memur Alımları Başvuruları 2020
 • İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı 2020
 • SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Başvuru Şartları 2020
1/20
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2018 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.